Artikel Bahasa Jawa ; Lontar, Crita lan Sujarah

Ing ngisor iki kababarake tulisan artikel utawa essay kang tinulis dening kang duweni blog dhewe. Dadi pancen tulisane dhewe lan ora copy paste saka blog liyane. Ana uga essay utawa artikel ing ngisor iki kang nate kapacak ing ariwarti Solopos, rubrik Jagad Jawa kang medal saben dina Kamis. Liwat kelasjawa.com mangga dipun waos kanthi mardikaning penggalih!

Daftar isi essay Jawa

Tema wayang 
Ing netrane donya ana wayang
Wayang lan politik

Tema Sejarah
Lontar, crita lan sujarah
Satlereman crita bathik

Tema Politik
Jawa, jokowi lan korsel
Politik lan Wayang

Tema Pendidikan
Jenang, generasi mudha lan kurikulum

Tema Sastra
Titipane om sos lan mbah parto
Gunung lan sastra
Mobah-mosiking sastra jawa

Tema Agama
Dipanegara ing wulan pasa
Pasane wong jawa
Sesambungane agama lan budhaya
Islam lan mistik
Pasa lan laku tapa
Nggoleki gempilane jiwa (Hari Raya IF)

Tema modhernisasi
Among tani lan modhernisasi
Prekara Jawa ing mangsa digital

Tema Karawitan
Ana rasa sajrone gendhing

Tema Ramalan 
Jangkane lemah samengkone


Mekaten essay/artikel maneka warna kang sampun kababar dening kelasjawa.com. Mugi-mugi saged nambah kawuh tumrap kita sedaya. Maturnuwun.


Baca juga : Resensi Buku Jawa

Judul buku: Kabuncang ing Pangangen
Penulis : JFX. Hoery
Penerbit : Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro(PSJB)
Cetakan : Pertama, April 2016


Irah-irahan: Menyok lan Bothekan. Kumpulan crita cekak sarta geguritan 
Panyerat  : Nardi 
Cetakan  : Pertama, 2016 
Katerbitake dening : sanggar sastra Pamarsudi sastra Jawi Bojonegoro(PSJB)

Irah-irahan: Ledhek Saka Ereng-Erenge Gunung Wilis 
Panyerat  : Tulus Setiyadi, S.TP
Cetakan  : Pertama, Nopember 2016 
Katerbitake dening : Pustaka Ilalang Group. Lamongan-Jawa Timur

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Artikel Bahasa Jawa ; Lontar, Crita lan Sujarah"

Back To Top