MATERI BAHASA JAWA SDhttp://archive.kaskus.co.id/thread/3447050/4
Daftar Isi :

Materi Bahasa Jawa SD Kelas 1 (Pelajaran 4)

Latihan Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 2/2 (Kompetensi 4)

Soal Semester 2 + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 2/2 

Materi, Soal, Kunci Basa Jawa Kelas 3 SD/Gasal (Pelajaran 2)

Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 3/2 (Kompetensi 1)

Materi B. Jawa SD Kelas 3/2 (Pelajaran 2)


Materi B. Jawa SD Kelas 4/2 (Pelajaran 3)

Soal Ulangan B. Jawa SD Kelas 4/2 (Kompetensi 4)


Kelas 1 SD

Pelajaran 1
Standar kompetensi:

  1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan sederhana (dongeng) dalam ragam bahasa tertentu.
  2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan unggah-ungguh.
  3. Mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar serta memahami isi teks.
  4. Mampu menulis kalimat sederhana dengan huruf lepas, sambung, dan dikte.

kompetensi dasar:

  1. 1.1 Mendengarkan pesan lisan dalam ragam ngoko dan ngoko alus.
  2. 2.1 Menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda di sekitarnya.
  3. 3.1 Membaca nyaring
  4. 4.1  Menulis kalimat sederhana.

1. Nyemak
Ngrungokake Piweling

(gambar guru mengajar siswa)
Semaken anggone gurumu macakake wacan babagan piweling ing ngisor iki!

Jam istirahat wis rampung.
Bocah-bocah kelas 1 padha mlebu kelas.
Wancine pelajaran basa Jawa.
Ora let suwe Pak guru wis rawuh.
Asmane pak guru mau Pak Sudirja.

Pak guru ngendika menawa dadi bocah iku kudu:
1. Bekti marang Gusti Allah kang gawe urip.
2. Bekti marang wong tuwa kang wis nggulawenthah (merawat) wiwit ing kandhungan.
3. Bekti marang guru kang wis ngajari maneka ilmu.
Iku piwelinge pak guru marang para siswa supaya tansah diugemi.

Tugas mandiri
Golekana tembung kramane saka tembung ngoko ing ngisor iki!
No. Ngoko
1. Krasa ;
2. Kurang ;
3. Maju ;
4. Banyu ;
5. Gampang ;
6. Lima  ;
7. Putih  ;
8. Lara         ;
9. Abang ;
10. Sepuluh ;

Wangsulan :
1. raos 6.gangsal
2. kirang         7. pethak
3. majeng         8. sakit/gerah
4. toya             9. abrit
5. gampil                 10. sedasa

Tugas
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki bebarengan karo kanca-kancamu!
1. Sapa kang diwenehi piweling?
Wangsulan :  Bocah-bocah kelas 1

2. Tulisna tuladha piweling kang becik, saliyane kang ana ing wacan!
Wangsulan :  kawicaksanan guru

3. Apa isine piweling mau?
Wangsulan : sampun cetha

4. Sapa kang menehi piweling?
Wangsulan :  pak guru Sudirja

5. Apa tegese nggulawenthah iku?
Wangsulan :  merawat


2. Micara 

3. Maca
Maca seru
Wacanen kanthi seru!
Awas Banjir
(gambar banjir)
Udane deres tanpa leren.
Pancen wis wayah rendheng.
Saben dina mesthi udan.
Saka esuk nganti mbengi.
Desa Ngasem cedhak kali Pepe.

Sing kondhang banyune gedhe lan banter.
Warga Ngasem pada sayuk ngresiki got.
Nandur wit ing papan sing longgar.
Menawa udan teka ora buntet lan banjir.
Nyota kabukti menawa udan deres  lancar ora banjir.

 Tugas mandiri
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki, adhedhasar wacan ing dhuwur! Garapen karo kanca sabangkumu!
1. Kepiye kali Pepe iku?
Wangsulan : kali sing kondhang banyune gedhe lan banter.

2. Kali apa sing cedak desa Ngasem?
Wangsulan :  kali Pepe

3. Apa isi/surasane wacan ing dhuwur kuwi?
Wangsulan : nanggulangi banjir

4. Padha ngapa desa Ngasem ben ora banjir?
Wangsulan :  ngresiki got lan Nandur wit 

5. Mangsa apa yen kerep udan?
Wangsulan :  mangsa rendheng

Nulis
Nulis Latin Jejeg Disambung
Gatekna cara nulis aksara jejeg disambung ing ngisor iki!
1. Roni tuku permen.
(tulisan latin)
2. Rara lagi mlaku.
(tulisan latin)
3. Simbah dhahar soto.
(tulisan latin)
4. Mbak Rokha maca buku.
(tulisan latin)
5. Simbah nembe sare
(tulisan latin)

Tugas Mandiri
Ukara ing ngisor iki gantinen dadi tulisan latin jejeg disambung! banjur wacanen!
1. Rika mangan bakso

2. Dodi ngombe susu

3. Aku lagi maca

4. Silvi tuku kembang

5. Boneka pandha abang


Ulangan Harian

I. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener!
1. n - e - s - e - g - n
  Tembung ing dhuwur yen ditata dadi tembung ….
a. bareng
b. anteng
c. seneng
Wangsulan :  c

2. Gambar ing ngisor nuduhake prastawa ….
a. banjir
b. kobongan
c. lindhu
Wangsulan :  a

3. Basa Jawane “meletus” yaiku .…
a. njeblug
b. pecah
c. muncrat
Wangsulan :  a

4. Arep turu iku becike ... dhisik.
a. mangan
b. sikatan
c. ngombe
Wangsulan :  b

5. Dina kamardikan dipengeti saben tanggal .…
a. 15 Agustus
b. 16 Agustus
c. 17 Agustus
Wangsulan : c

6. Jaka mlayu amarga ….
(gambar orang kehujanan)
a. asrep
b. adhem
c. udan
Wangsulan : c

7. Anak kudu….marang wong tuwa.
a. Ngapusi
b. Bekti
c. Mbalela
Wangsulan : b

8. Tembung krama inggile weteng yaiku …
a. suku
b. jengku
c. padharan
Wangsulan : c

9. Ibu ngrajang wortel nganggo ….
a. arit
b. linggis
c. peso
Wangsulan : c

10. Tono ngeyup amarga ....
a. panas
b. adhem
c. udan
Wangsulan : c

II.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener!
1. Gelang dienggo ing.....
Wangsulan :  tangan

2. Ilat dienggo...
Wangsulan : ngrasakake

3. Basa kramane rambut yaiku..
Wangsulan : rikma

4. Basa kramane tangan yaiku...
Wangsulan :  asta

5. Mata kanggo....
Wangsulan : nyawang/ndelengKegiatan Pembelajaran 2
Standar Kompetensi
1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan sederhana (dongeng) dalam ragam bahasa tertentu.
2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan unggah-ungguh.
3. Mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar serta memahami isi teks.
4.  Mampu menulis kalimat sederhana dengan huruf lepas, sambung, dan dikte.

Kopetensi Dasar
1.2  Mendengar dongeng binatang.
2.2  Menyampaikan rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu atau kegiatan dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
3.2  Menyanyikan tembang dolanan.
4.2  Menulis kalimat yang didektekan.


A. Materi pembelajaran

1. Nyemak
Ngrungokake dongeng kewan
Semaken anggone gurumu macakake crita dongeng ing ngisor iki!

Dongenge Semut karo Dara
(gambar wong nembak dara)
Nalika ana angin semut kontal kabur tiba ing tlaga.
Glageban ana ing satengahe tlaga.
Dara kang lagi mlangkring wit sadhuwure tlaga 
weruh lan krungu pambengoke semut.
Dara nibakake godhong ing sacedhake semut kena kanggo mrau.

Semut munggah sadhuwure godhong kagawa dening angin.
Godhonge tekan pinggiring tlaga. 
Semut nuli bisa mentas.

Ganti dina meh wae dara bisa mati. 
Ana grema (wong nembak) arep mbedhil si dara. 
Semut sing maune ditulungi, 
weruh golek akal arep males kabecikane dara. 

Gegancangan nyedhaki si grema 
nemplek lan nyakot sikile pas arep ngunekake bedhile. 
Marga kaget krasa lara dicokot semut,
bedhil obah mimise mleset ora sida ngenani dara. 
Krasa ana playune mimis dara mabur bisa keslametan. 
Semono uga semut terus anjlog mlayu ora kepithes.

(Kapethik saking Trampil Basa Jawa 1) 

Tugas Mandiri
Coba wacanen wacan ing ngisor iki lan wangsulana ceceg-cecege kanthi lisan! 
Dara lagi(1) ... wit ing sadhuwure  tlaga. Weruh lan krungu (2) ... semut. Dara nibakake (3) ... ing sacedhake semut kena kanggo (4) .... semut banjur (5) ... sadhuwure (6) .... kagawa dening angin, godhonge tekan(7) ... tlaga semut nuli bisa (8) ....
Wangsulan:
1. mlangkring  2. pambengoke 3. godhong  4. mrau
5. munggah 6. godhong     7. pinggiring 8. mentas


Tugas Kelompok
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar dongeng ing dhuwur! Garapen karo kancamu sabangku!
1. Sapa sing arep nyilakani dara?
Wangsulan:  
grema
2. Kepriye carane dara nulungi semut?
Wangsulan:  
nibakake godhong ing sacedhake semut kena kanggo mrau.
3. Sapa sing kecemplung tlaga?
Wangsulan:  
semut
4. Kepriye carane semut nulungi dara?
Wangsulan:  
nyakot sikile grema pas arep ngunekake bedhile.
5. Apa irah-irahan/judhule dongeng ing dhuwur?
Wangsulan:
Dongenge Semut karo Dara


2. Micara
Ngandharake Rasa Seneng lan Ora Seneng
Wacanen kanthi premati!
(gambar bocah badminton) Toni karo Tono badminton.   
Amarga seneng lan ndadekne sehat.
(gambar bocah mbuwang sampah) Riko ora seneng ngguwang uwuh ana ing kali.
Amarga nyebabake banjir lan nyamuk.

(gambar mercon ) Margono ora seneng dolanan mercon.
Amarga mbebayani kanggo awake.
(gambar bocah maca komik) Wati seneng maca buku komik.
Amarga nambah seneng ati.

Tugas Kelompok
Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung seneng lan ora seneng! Garapen karo kanca sabangkumu!
1. Sari ................... ngombe es.
Ngombe es marai pilek.
Wangsulan : ora seneng
2. Mas Angga ................... maca.
Maca ndadekake pinter.
Wangsulan :  seneng
3. Mbak Nur ................... kembang menur.
Kembang menur ambune wengur.
Wangsulan : ora seneng
4. Marni ................... mangan pelem manalagi.
Pelem manalagi rasane legi.
Wangsulan : seneng
5. Andika ................... ngombe banyu putih.
Banyu putih ndadekake awak sehat.
Wangsulan : seneng


3. Maca
Tembang Dolanan
Wong Jawa iku pancen pinter gawe tembang. Ana tembang macapat kang cacahe ana 11, uga ana tembang dolanan. Jenenge tembang dolanan, mesthi wae dianggo nalika bocah-bocah padha dolanan. Tuladhane tembang dolanan yaiku Gajah-gajah, Cublak-cublak Suweng, Jamuran, Jaranan lan isih akeh liyane.

Wacanen tembang dolanan ing ngisor iki kanthi premati!
Cublak-Cublak Suweng
Cublak-Cublak Suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empong lera lere
Sapa ngguyu ndhelekake
Sir…sir…sirpong dhele gosong 
Sir…sir…sripong dhele gosong 

Tugas Mandiri
Tembang “Cublak Cublak Suweng” ing dhuwur tembangna kanthi bener! Menawa durung bisa, nyuwuna pirsa marang gurumu!   
Wangsulan : siswa nindakake prentah. guru maringi biji.   

Tugas Kelompok
Ayo padha dibuktekake yen kowe wis padha apal! tanpa ngingeti wacan ing dhuwur, ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana kanthi baner!
Cublak-Cublak ...
Suwenge ting ...
Mambu   ...   gudel 
Pak ...  lera lere  
Sapa ngguyu ...
Sir…sir…sirpong dhele ...
Sir…sir…sripong ... gosong

Wangsulan : Siswa nindakake prentah. guru maringi biji.


4. Nulis
Nulis ukara
Nulis ukara (kalimat) iku ora angel anggere kowe gelem latihan. Ukara iku minangka rerencening tembung. Tembung ing basa Indonesia diarani “kata”. Supaya kowe cepet pinter anggone nulis ukara mula, kudu kerep latihan ana ngomah. 
Rungokna parentahe gurumu ing ngisor iki! Tulisen parentahe gurumu banjur tindakna!
Guru micara tembung-tembung ing ngisor iki!

No. Gambar Prentah
1. (gambar bocah mangan) Mangana 

2. (gambar bocah jinjit) Jinjita

3. (gambar bocah sedhakep) Sedhakepa 

4. (gambar bocah nulis) Nulisa

5. (gambar bocah ngadeg) Ngadega 


Uji Kompetensi Ulangan Harian
I. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener!

1. Rita  seneng kasti, nglangi, lan basket.
Kasenengane Rita yaiku ....
a. maca
b. njoged
c. olahraga
Wangsulan :c
2. Olahraga lan dolanan iku bisa marakake ati ....
a. susah
b. sedhih
c. seneng
Wangsulan : c
3. Kasenengange Budi yaiku ....
(gambar bocah mancing)
a. bal-balan
b. nggambar
c. mancing
Wangsulan :  c
4. Bocah kaya gambar ing ngisor iki duweni kasenengan ....
(gambar bocah nyanyi)
a. nyanyi
b. nglangi
c. nggambar
Wangsulan : a
5. Eka paling anyel yen diakon nggambar.
Ukara ing dhuwur medharake rasa .…
a. seneng
b. ora seneng
c. susah
Wangsulan : b
6. Crita ing ngisor iki kang ora klebu dongeng yaiku .…
a. Kancil Nyolong Timun
b. Timun Mas
c. Sejarah Proklamasi
Wangsulan : c
7. “Wah iki hobiku banget!”
Ukara ing dhuwur nuduhake rasa…
a. ora seneng
b. sedhih
c. seneng
Wangsulan : c
8. Kasenengane Oni iku … iwak.
a. mangan
b. ngingu
c. mancing
Wangsulan : c

9. e – s – e – n – n – g
Tembung ing dhuwur yen ditata bakal dadi tembung…
a. seneng 
b. mesem 
c. senen 
Wangsulan : a 
10. Tembang cublak-cublak suweng klebu jinis tembang….
a. macapat
b. dolanan
c. langgam
Wangsulan : b


II. Wacanen kanthi premati banjur golekana wangsulane ing sasisihe!
BADMINTON
(gambar bocah badminton)
Ayo  dolanan badminton.
Sing disiapne raket, kok lan net.
Yen badminton kudu tenanan. 
Aja lali nganggo sepatu ket.
Supaya mlayune bregas lan ora lara sikile.
Badminton bisa loro-loro lan bisa ijen-ijen.
Seneng badminton marakake awak sehat.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1. Badminton kuwi alate apa wae?
Wangsulan : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(C)
2. Badminton kuwi dolanan asli kene apa manca?
Wangsulan : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(A)
3. Apa irah irahane wacan ing dhuwur kuwi?
Wangsulan : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(D)
4. Wong pira yen arep badminton?
Wangsulan : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(E)
5. Yen badminton kuwi ana ngendhi?
Wangsulan : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(B)

No.  wangsulan  Kode 
1. Manca A
2. lapangan badminton B
3. raket, kok lan net. C
4. BADMINTON D
5. loro-loro utawa bisa ijen-ijen. E

III. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1. Dito iki lagi ....
(Gambar bocah lagi ngguyu)

Wangsulan :  ngguyu
2. Roni senengane ... TV.
Wangsulan : nonton 
3. Ani seneng nyanyi. 
Cita-citane kepengin dadi ... .
Wangsulan : penyanyi
4. Dolanan layangan iku becike ana ... .
Wangsulan : lapangan
6. Sandi seneng mangan buah ... .
(gambar buwah apel)

Wangsulan : apel
6. Toni seneng ping pong, bal-balan, lan badminton. 
Kasenengane Toni ... .
Wangsulan :  olahraga
7. Bapak seneng dhahar sate. Ukara iki medharake rasa ... .
Wangsulan : seneng
8. Bu guru duka menawa muride gojeg wae.
Ukara iki medharake rasa ... .
Wangsulan :  ora seneng
9.   Piknik menyang ... pancen nyenengake.
(gambar pantai)

Wangsulan :  pante/pantai
10.   Piknik ing ... nyenengake ati.
(gambar pegunungan)

Wangsulan :  pegunungan

IV.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1. Kepriye anggonmu matur menawa arep njaluk sangu marang bapakmu?
Wangsulan : Pak, kula badhe nyuwun sangu.
2. Apa kang ditindakake bocah ana gambar ing sisih?
(gambar bocah nyapu)
Wangsulan : nyapu
3. Aranana tuladha tembang dolanan loro wae!
Wangsulan : jaranan, menthog-menthog lsp.
4. Gawea ukara kang nuduhake kasenenganmu, loro wae!
Wangsulan : kawicaksanan guru
5. Tulisna tuladha crita dongeng kang kokngerteni!
Wangsulan :  kancil lan pak petani, kancil lan buaya, kancil lan singa lsp. 

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "MATERI BAHASA JAWA SD"

Back To Top