latihan soal mid genap kelas XI 2015


SOAL ING INGISOR IKI CAMPURAN.. SING PENTING DI SINAU WAE...
LAN .. DIGOLEKI WAE..

JADWALE BASA JAWA DHISIK DHEWE, DINA KEMIS...
LATIHA SOAL
sucofindoULANGAN MID SEMESTER
SMK KARYA NUGRAHA BOYOLALI
Bidang Studi Keahlian         :  Semua Bidang Studi Keahlian
Mata Pelajaran                      :  Bahasa Jawa
Tingkat / Semester               :  XI / Genap
Hari / Tanggal                        :                                     
Waktu                                     : 

 

I.         PILIHAN GANDA
Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi milih salah siji wangsulan kang wis sumadya !
Musyawarah ing ngisor iki, kanggo mangsuli pitakonan nomer 1 lan 2!
Reboisasi
   Sawijining dina ing Kampung GenengKarang nganakake rapat RW sing mbahas bab penghijauan utawa reboasasi.
Ketua RW          :   “Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”
Warga                :  “Wa’alaikum salam”
Ketua RW          :   “Matur nuwun kula aturaken dhumateng para bapak warga RW 4 ingkang sampun kersa angrawuhi musyawarah rutin bulanan punika. Wonten ing wekdal punika, kula badhe medharaken bab ingkang saged dipun wastani wigati. Jlentrehipun kados makaten. Sapunika lak mangsa rendheng kamangka kahanan RW 4 punika ing pinggir radosan taksih kosong dereng wonten tanemanipun. Kados pundi menawi dipun anakaken penghijauan ?”
Pak Andi            :  “Wah,sajakipun kok sae punika, kula inggih setuju kemawon. Sanesipun kados pundi ?”
Pak Narno         :   “Babagan ingkang sae kados makaten menawi kula nggih monat-manut mawon”
Pak Jaka            :  “Monat-manut nggih pareng, Pak. Ning niku lho, dananipun kados pundi ?”
Pak RW             :   “Lha….punika ingkang kedah dipun rembug sesarengan. Mangga kula aturaken panjenengan ingkang ngrembug. O …..inggih, Pak Narno rak bendhahara, ta. Kados pundit, Pak ? kahanan kas RW ?”
Pak Narno         :   “Mekaten Bapak-bapak, kas RW kita taksih wetah, tegesipun dereng dipun angge kegiyatan ingkang mbetahake arta kathah. Wingi halal bihalal rak sederma kempalan sarasan. Gunggunge  arta wonten Rp. 500-an ewu. Sumangga panjenengan kemawon”
Ketua RW          :   “Wah, kaleresan menawi makaten. Kados pundit Bapak-bapak bab
                               penghijauan punika ?”
Warga                :   “Sarujuuuuuukkkkk………………”

          Miturut katrangan ing dhuwur wacana kang ora mlebu musawarah ing dhuwur yaiku…..
1.          Ana ing musawarah iku, babagan kang ora dirembug yaiku ….
A.       nganakake kegiyatan reboisasi                                            D. nemtokake rincian bea
B.       nemtokakae jenis taneman                                  E. nemtokake pimpinan kegiayatan
C.      nemtokake papan lan wanci kegiyatan

2.          Manawa didadekake bagan, apa kang ora ana ing sakjroning musawarah ing dhuwur iku           ….
A.       tema                                                                                    D. simpulan
B.       paraga musawarah                                                             E. Topik
C.      hiburan ana ing jero musyawaraH

3.          Tembang Macapat ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no. 3 lan 4!
Gambuh
Aja nganti kabanjur
Barang polah kang ora jujur
Yen kabanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos
          Tembang Macapat iku duweni guru lan guru wilangan….
A.          7u, 9u, 12i, 7u,8o                                                D. 7u, 8o, 12u, 8u,8i
B.          7u, 8u, 12u, 8u,8i                                                E. 7u, 9u, 12i, 8u, 8o
C.          7u, 8u, 12a, 8u,8o

4.          Kang dadi isine tembang ing dhuwur yaiku ....
A.          ajaran budi pekerti                                               D. ajaran mandhiri
B.          ajaran jujur                                                          E. ajaran tata krama
C.          ajaran sopan lan santun

5.          Ing tembang macapat ana tembung Guru wilangan. Kang diarani guru wilangan yaiku ….
A.          cacahing bait saben tembang                              D. cacahing tembang
B.          cacahing wanda saben sak larik                          E. cacahing huruf saben sak gatra
C.          cacahing huruf

6.          Guru lagu ing tembang macapat uga bisa diarani ….
A.       guru swara                                                          D. dhong dhing
B.       swaraning tembang                                             E. guru wilangan
C.      swaraning guru

Tembung gambuh ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 1 lan 2 !
Semengko ingsu tutur
sembah catur supaya lumuntur
dhihin raga, cipta, jiwa, rasa, kaki
ing kono lamun tinemu
tandha nugrahaning Manon

7.          Tembung “lumuntur” iku asale saka tembung lingga apa lan kang dadi tegese yaiku ... .
A.       tutur, omong                                                         D. luntur, cilik
B.       lamun, omong                                                      E. luntur, ilang
C.       tutur, becik

8.          Ingkang dipunwastani “semengko insun tutur” wonten tembang ing nginggil, inggih menika ... .
A.     pituturku dadi kasunyatan                                        D. pitutur prasaja
B.     pituturku mbesuke                                                   E. pitutur kang lamis
C.    pituturku saiki

9.          Kang diarani Guru wilangan sajroning tembang macapat yaiku ….
A.       cacahing bait saben tembang                              D. cacahing tembang
B.       cacahing wanda saben sak gatra                        E. cacahing huruf saben sak gatra
C.      cacahing huruf

10.       Ing ngisor iki kalebu paugeran sajroning tembang macapat yaiku…
A.          Guru basa, guru sastra, guru wilangan.              D. Guru lagu, guru larik, guru basa.
B.          Guru wilangan, guru gatra, guru lagu.                E. Guru gatra, guru wanda, guru lagu.
C.          Guru sastra, guru lagu, guru gatra.

11.       Tembang Sinom iku nggambarake kahanan sing kepriye ...
A.          Nggambarake manungsa nalika isih cilik.            D. Nggambarake wong mati banjur di pocong.
B.          Nggambarake nom-noman.                                E. Nggambarake nalika omah-omah.
C.          Nggambarake wong tuwa.

12.       Cacahing baris wonten ing tembang Macapat diarani…..
A.          guru gatra                                                           D. Guru wilangan
B.          guru wyanjana                                                     E. guru swara
C.          guru vocal

13.       Tegese tembang gambuh ing basa Indonesia ngisor iki satitekna!
Melaksanakan petuah itu
Harus kokoh budipekertinya
Teguh serta sabar
Tawakal lapang dada
Menerima dan ikhlas apa adanya sikapnya dapat dipercaya
Mengerti “sangkan paraning dumadi”

Tembang ing ngisor iki kang dadi tegese ing basa Indonesia dhuwur yaiku ... .

A.       Pamoting ujar laku
Kudu santosa ing budi teguh
Sarta sabar tawakal legaweng ati
Trima lila ambeg sadu
Weruh wekasing dumados

D.       Sabarang tindak tanduk
tumindake lan sakadaripun
den ngaksama kasisipaning sesami
sumimpanga ing laku dur
hardaning budi kang ngrodon
B.       Semengko ingsu tutur
sembah catur supaya lumuntur
dhihin raga, cipta, jiwa, rasa, kaki
ing kono lamun tinemu
tandha nugrahaning Manon
E.       Sucine tanpa banyu
mung nyunyuda mring hardaning kalbu
pambukane tata titi ngati-ngati
atetep telaten atul
tuladhan marang waspaos
C.       Sekar gambuh ping catur
kang pitutur polah kang kalantur
tanpa tutur katula-tula katali
kadaluwarsa kapatuh
katutuh pan dadi awon
14.       Bebasan “ngobak-ngobak banyu bening” nduweni teges ... .
A.     duweni panjangka nanging ora nduwe niat
B.     namakake panggawe ala sarana nggunakake tangane wong liya
C.     gawe rerusuh ing panggonan sing wus tentrem
D.     darbe panjangka nanging ora duwe sarana
E.     gawe kabecikan ing panggonan sing wus tentrem


15.       Guru wilangan lan guru lagu ing tembang Mijil yaiku….
A.          10u,6e, 10e, 10i, 6a, 6e                                      D. 10a, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
B.          10u,6a, 10e, 10i, 6a, 6e                                      E. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
C.          10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6a

16.       Padha gulangen ing kalbu
Ing samita amrih lantip
Aja pijer mangan néndra
Kaprawiran dèn kaèsthi
Pesunen sariranira
Sudanen dhahar lan guling
          Tembang ing dhuwur iku guru lagu lan guru wilangane yaiku
A.          8u, 8a, 8a, 8i, 8o, 8i                                             D. 8i, 8i, 8o ,8a, 8a, 8i
B.          8u, 8i, 8i, 8a, 8o, 8a                                             E. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
C.          8a, 8i, 8i, 8a, 8o, 8a
17.       Tembang Macapat kang nggambarakae marang omah-omahan lan golek sandhang pangan yaiku ….
A.          Kinanthi                                                                               D. Gambuh
B.          Sinom                                                                                  E. Pocung
C.          Dhandhanggula

18.       Maskumambang  nduweni gegambaraning manungsa kang ... .
A.          Bayi kang wiwit lair ing donya.
B.          Yen wis rumaja duwe rasa tresna utawa aweh katresnan marang wong liya
C.          Sing lagi nandhang tresna swasanane katon endah lan manis
D.          Tambah tuwa saya mundur  mungkur ing kadonyan  ngadhepi akherat mula gentur ngibadah
E.          Sedaya wangsulan kliru
19.       Ngandharake gagasan kanthi Lisan ing sangarepe wong akeh, ing sawijining adicara tartamtu supaya wong akeh mangerteni isine kanthi ancas (tujuan) ngajak, nakenake, menehi katrangan lan nyenengake wong liya, yaiku diarani .....
A.          Sesorah                                                               D. musyawarah
B.          Kuliah                                                                  E. pambyawara
C.          Pepindhan

20.       Pethikan crita  ing ngisor iki satitekna!
Balakan
Nalika semana keraton Majapahit lagi ketaman rubeda. Sang Prabu antuk Sasmita menawa sing bisa ngluwari rubeda sajroning nagaraya rnung KyaiAgeng Balak. Sang Prabu banjur utusan Tumenggung Simbarja lan Simbarjaya nggoleki Kyai Ageng Balak. Ing wusana ketemu ana sacedhake kali Ranjing sing mapan ing Desa Mertan kecamatan Bendosari. Kacarita Majapahit bati tentrem sawise Kyai Ageng Balak  nyenyuwun marang Gusti kang murbengdumadi. Nanging Ki Ageng tetep dedunung ana ing kono nganti sasedane. Malah tekan seprene papan mau katelah dukuh/desa Balakan.


Crita Balakan mangkono mau kagolongake....
A.     legendha                                                                                  D. mite
B.     fable                                                                                         E. dongeng
C.    sage                

21.       Wong jaman biyen duwe cara kang mandi kanggo nuturi anan putune, yaiku gawe pesen kang sinandhi ing sajrone crita minangka tandha wong Jawa kang tansah nggatekake tlatah sakiwa tengene. Tuladha yen awake dhewe arep nguyuh ora kena saparan-paran yaiku jalaran ... .
A.              supaya panggonane resik kabeh                                       D. jalaran ana panggonan kang luwih trep
B.              supaya manungsa bisa ngurmati alam                                              E. jalaran bisa cilaka
C.              supaya duwe tata krama

22.       Nalika ibune ngruruhi anakke, Malin Kundang ora nggagas. Ibune malah ditepang nganti ambruk. Ngenani kahanan kayo mangkono, ora nyana ibune nyumpahi Malin Kundang. Pungkasane dhewekke dadi watu.
Pepiling kang bisa kajupuk saka pethikan crita rakyat ing dhuwur yaiku ... .
A.     Gatekna pepinginane wong tuwa                                            D. Aja nglarani atine wong tuwa
B.     Suwarga iku ana ing tlapak sukune ibu                                    E. Ngati-ati yen wong tuwane duka
C.    Dadi anak kudu bekti marang wong tuwa

23.       Papan padunungan kang diandharake sajroning crita Rawa Pening yaiku ... .
A.     Gunung Kendhalisada, Redi Telamaya, Sendhang ari wulana
B.     Gunung Kalisada, sendhang kalitan, Redi Telamaya
C.    Sendhang ari wulana, Gunung Kendhalisada, Redi Telamaya
D.    Redi Telamaya, sendhang kalitan, Gunung Kendhalisada
E.     sendhang kalitan, gunung kutawinangun, Redi Telamaya
24.       Pethikan crita  ing ngisor iki satitekna!
Balakan
Nalika semana keraton Majapahit lagi ketaman rubeda. Sang Prabu antuk Sasmita menawa sing bisa ngluwari rubeda sajroning nagaraya rnung KyaiAgeng Balak. Sang Prabu banjur utusan Tumenggung Simbarja lan Simbarjaya nggoleki Kyai Ageng Balak. Ing wusana ketemu ana sacedhake kali Ranjing sing mapan ing Desa Mertan kecamatan Bendosari. Kacarita Majapahit bati tentrem sawise Kyai Ageng Balak  nyenyuwun marang Gusti kang murbengdumadi. Nanging Ki Ageng tetep dedunung ana ing kono nganti sasedane. Malah tekan seprene papan mau katelah dukuh/desa Balakan.


Crita Balakan mangkono mau kagolongake....
D.    legendha                                                                                  D. mite
E.     fable                                                                                         E. dongeng
F.     sage                

25.       Wong jaman biyen duwe cara kang mandi kanggo nuturi anan putune, yaiku gawe pesen kang sinandhi ing sajrone crita minangka tandha wong Jawa kang tansah nggatekake tlatah sakiwa tengene. Tuladha yen awake dhewe arep nguyuh ora kena saparan-paran yaiku jalaran ... .
D.              supaya panggonane resik kabeh                                       D. jalaran ana panggonan kang luwih trep
E.              supaya manungsa bisa ngurmati alam                                              E. jalaran bisa cilaka
F.              supaya duwe tata krama

26.       Nalika ibune ngruruhi anakke, Malin Kundang ora nggagas. Ibune malah ditepang nganti ambruk. Ngenani kahanan kayo mangkono, ora nyana ibune nyumpahi Malin Kundang. Pungkasane dhewekke dadi watu.
Pepiling kang bisa kajupuk saka pethikan crita rakyat ing dhuwur yaiku ... .
D.    Gatekna pepinginane wong tuwa                                            D. Aja nglarani atine wong tuwa
E.     Suwarga iku ana ing tlapak sukune ibu                                    E. Ngati-ati yen wong tuwane duka
F.     Dadi anak kudu bekti marang wong tuwa

27.       Papan padunungan kang diandharake sajroning crita Rawa Pening yaiku ... .
F.     Gunung Kendhalisada, Redi Telamaya, Sendhang ari wulana
G.    Gunung Kalisada, sendhang kalitan, Redi Telamaya
H.    Sendhang ari wulana, Gunung Kendhalisada, Redi Telamaya
I.       Redi Telamaya, sendhang kalitan, Gunung Kendhalisada
J.      sendhang kalitan, gunung kutawinangun, Redi Telamaya

28.       Pidhato kang ora nyawisake luwih dhisik bahan amarga wektune cumpen nanging kanthi adhedasar kapinteran, kawruh, lan pengalaman kagiyatan micara bisa katindakake kanthi lancar diarani pidhato ....
A.          cara impromptu                                                   D. cara naskah
B.          cara ekstemporan                                               E. cara langsung
C.          cara apalan

29.       ” Bapak Lurah Tanjungsari ingkang kula kurmati, para kadang karang  taruna kalurahan Tanjungsari ingkang kula tresnani. Sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken  ngonjukaken puja-puji syukur ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat dhumateng sedaya ingkang sami ngrawuhi ing adicara ing siyang punika. Pedhotan pidhato ing dhuwur iku kalebu bageyan, ....
A.          surasa basa                                                         D. salam pambuka
B.          wasana basa                                                       E. purwaka basa
C.          adangiyah

30.       Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngaturaken raos puji dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring kasarasan saha kawilujengan dhumateng kita sedaya . . . .
Ukara ing dhuwur kalebu perangan sesorah bab . . .
A.       Salam                                                              D. Wasana basa
B.       Purwaka basa                                                 E. Pangarep-arep
C.       Surasa basa

31.       Pacelathon ing ngisor iki satitekna!
A: “Halo …”
B : “Halo, sugeng sonten, Pak!”
A : “Inggih, sugeng sonten “
B : “menapa punika Pak Karjo? “
A : “Inggih leres….”

          Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telpon ana ing dhuwur yaiku …
A.          Punapa kula saged kepanggih kaliyan Pak Karjo.    
B.          Benjing kapan?
C.          Punika sinten?
D.          Punapa leres punika dalemipun  Pak Karjo.
E.          Kula piyambak.

32.       Rembugan sawijining babagan utawa perkara kanggo nggoleki solusi perkara iku.Tujuane kanggo nggolek tembung sepakat lan mupakat, kasebut ….
A.          Sesorah                                                                               D. dhiskusi
B.          tutur pambagya harja                                                          E. sabdhapalon
C.          musawarah

33.       Tomas kuwi sawijining siswa kelas 11 ing SMK Karanganyar. Sawijining dina, ana pertandingan persahabatan futsal. Sing ngenekake yaiku SMK Karya Nugraha Boyolali. Dadi, minggu ngarep bakal ana pertandingan ing antarane SMK Karanganyar lan SMK Karya Nugraha Boyolali. Ing wektu-wektu sadurunge pertandingan kuwi Tomas latian kanthi sregep lan dhisiplin. Kamangka  sadurunge Tomas ora tau melu latian.  Nanging wektu pertandingan ndilalah gawang SMK Karanganyar bisa dijebol oleh SMK Karya Nugraha Boyolali. Dadi pertandingan dimenangake SMK Karya Nugraha Boyolali kanthi skor 6-0. Sawise pertandingan kuwi, Tomas wis ora tau melu latian kanca-kancane maneh.
Paribasan kang trep kanggo crita ing dhuwur yaiku ... .
A.          Obor blarak                                                                         D. Ana catur mungkur
B.          Obor oncor                                                                          E. Nguthik-nguthik macan
C.          Kebo kabotan sungu34.       Pantun jawa uga bisa diarani ....
A.       saloka                                                                                  D. bebasan
B.       paribasan                                                                            E. sanepan
C.      parikan

Pethikan rakyat ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 9 lan 10!
Salah siji murid kinasihe Sunan Kalijaga yaiku Sunan Geseng. Minangka murid, Sunan Geseng iku banget anggone patuh lan setya marang kabeh prentahe Sunan Kalijaga. Sadurunge Ki Cakrajaya iku amung tukang nderes legen saka wit siwalan utawa wong mbiyen ngarani nderes kawung. Nalika Sunan Kalijaga liwat ing panggonan nderese Ki Cakrajaya. Sunan Kalijaga krungu tembange Ki Cakrajaya kang unine digatekake Sunan Kalijaga mung dibolan-baleni “Taklila-lila, taklila-lila”.
Bareng ditakoni Kanjeng Sunan Kalijaga,  “Kok mung lila-lila wae ki jane iku tembang apa Ki Sanak?”
Ki Cakrajaya mangsuli apa anane, “Alah wong saben dina niku urip kula nggih mung kados ngeten niki, munggah-mudhun nderes legen. Supados urip kula sing susah niki mboten kraos susah nggih taklila-lila (takrilak-rilakake/taksabar-sabarke)”
Sunan Kalijaga kang nalika nyawang praupane Ki Cakrajaya weruh ana cahya kang nandhani dheweke iku calon waliullah takon maneh, “Upamane diganti ngono kepiye Ki Sanak? Supaya luwih apik...”
Ki Cakrajaya kanthi mesem mbalik takon, “Lha diganti napa?”
Sunan Kalijaga, “Laa Illaha Ilallah”
Nalika Ki Cakrajaya menek maneh kanggo nderes lan tetembangan maneh kanthi apa kang mentas diucapake kanjeng Sunan Kalijaga, deresan legene ora metu banyune maneh nanging ngetokake emas. Ki Cakrajaya mudhun lan mlayu ngoyak Kanjeng Sunan Kalijaga saperlu meguru. Wiwit saka iku ki Cakrajaya dadi muride Kanjeng Sunan Kalijaga. Sawijining dina Sunan Kalijaga pengin nguji kasetyane Sunan Geseng kanthi ujian kang abot. Sunan Geseng kang wektu iku isih diceluk Ki Cakrajaya, kang isih buyute Nyai Ageng Bagelen, diutus kanggo sujud nggegem teken kang ditancepake ing sawijining gunung ing tlatah Bagelen. Sunan Kalijaga mesen supaya Ki Cakrajaya ora ninggal panggonan nganti penjenengane wangsul.
Ki Cakrajaya sujud nggegem lan njaga teken kang ditinggal dening Sunan Kalijaga. Udan, panas, adhem, atis lan ananing kewan galak Sasuwening nunggu tekene gurune ora sethithika Ki Cakrajaya nggeser lungguhe. Dheweke tetep meneng ing panggonan lungguhe. Dina ganti dina, sasi terus ganti, tahun menyang tahun ora karasa Ki Cakrajaya wis sujud nggegem teken suwene 7 tahun.
...

35.       Pethikan crita rakyat ing dhuwur klebu jinise ... .
A.          Legendha                                                             D. Fabel
B.          Sage                                                                     E. Dongeng
C.         Mite

36.       Irah-irahan kang trep kanggo Pethikan crita rakyat ing dhuwur yaiku ... .
A.     Sunan Kalijaga                                                         D. Sujud pitung taun
B.     Sunan Cakrajaya                                                     E. Tongkate sunan Kalijaga
C.    Sunan Geseng

37.       Jangan kacang winor kara,
          Kaduk uyah kurang gula
Piwelingku mring pra siswa,
Aja wedi ing rekasa.
          Parikan ing dhuwur kalebu parikan wanda …
A.       parikan (2 wanda + 4 wanda)                                             D. parikan (4 wanda - 8 wanda)
B.       parikan (4 wanda + 4 wanda)                                             E. parikan (8 wanda + 8 wanda)
C.      parikan (4 wanda + 8 wanda)

38.       Parikan anggitan/ciptaane Aditya Nur:XI TKR 2 ing ngisor iki satitekna!
Mbak lastri dodol kupat, kupate isine tela.
Dadi wong kudu sholat, eling marang kang kuwasa.
Parikan nginggil menika nggunakaken paugeran...
A.          (4 wanda + 4 wanda) x 2                                                    D.  (7 wanda + 8 wanda) x 2
B.          (4 wanda + 6 wanda) x 2                                                    E.  (8 wanda + 10 wanda) x2
C.          (4 wanda + 8 wanda) x 2

Parikan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no. 25-27!
Parikan 1
(Dening : Nuza Andika tkj 1)
Boyolali kutha susu, Indonesia negara maju,
Aduh...wong ayu, sliramu nggawe ademe atiku.
Parikan 3
(Dening : Eko wahyu nurcahyati :XI TBO)
Tawon madu, ngisep sekar,
Dadi guru, kudu sabar.
Parikan 2
(Dening : Farid A:XI TKR 2)
Real Madrid, Klub KesenenganKu .
Dadi Murid, S
ing Sregep Sinau .
Parikan 4
(Dening : Fitri Astuti :XI TSM2)
Ngasah arit, nganti landep ...
Dadi murid
, kudu sregep ...
39.       Parikan ing dhuwur kang nggunakake paugeran (4 wanda + 6 wanda) x 2, manggon ana ing ... .
 1. parikan 1                                                 D. parikan 4
 2. parikan 2                                                 E. sedaya parikan leres
 3. parikan 3

40.       parikan ing dhuwur kang nggunakake paugeran (4 wanda + 4 wanda) x 2, manggon ana ing ... .
 1. parikan 1 lan 2                                         D. parikan 4 lan 1
 2. parikan 2 lan 3                                         E. sedaya parikan leres
 3. parikan 3 lan 4

41.       parikan ing dhuwur kang mujudake wong kang lagi nandhang katresnan, manggon ana ing ... .
 1. parikan 1                                                 D. parikan 4
 2. parikan 2                                                 E. sedaya parikan leres
 3. parikan 3

42.       Ning stasiun balapan
Kutha Sala sing dadi kenangan
Kowe karo aku
Nalika ngetreke lungamu
          Ning stasiun Balapan
          Rasane kaya wong kelangan
          Kowe ninggal aku
          Ra krasa netes eluh ning pipiku
          Pethikan tembang ing dhuwur iku panggonane ana ing ….
 1. Ing Kutha Sala                                         D. Stasiun Balapan
 2. Jero Stasiun Balapan                              E. Ing dalan Stasiun Balapan
 3. Peron Stasiun Balapan

43.       Tembang ing dhuwur iku dipopulerake dening   ……
 1. Sony Joss                                                D. Cak Diqin
 2. Didi Kempot                                             E. Waljinah
 3. Basuki

44.       Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun _______. Tembung kang bener kanggo nggenepi wangsalan ing ngarep yaiku ... .
 1. Ngaso                                                      D. Soto
 2. Mlinjo                                                       E. Tilem
 3. Bakso


          II. Pitakonan-pitakonan ing ngisor iki wangsulana kanthi bener lan pener!
1.          Sebutna tembang-tembang sing kalebu Macapat kanthi urut ! banjur wenehana tegese!
2.          Coba tulisen tembang mijil kanthi bener banjur wenehana guru wilangan lan guru lagune!
3.          Coba gaweya parikan sak akeh-akehe kanthi tema pendhidhikan, agama utawa politik! Gunakna basa kang sopan! (ampun sami kaliyan soal)
4.          Tembang gambuh ing ngisor iki gancarna nganggo basa Indonesia!
sabarang tindak tanduk
tumindake lan sakadaripun
den ngaksama kasisipaning sesami
sumimpanga ing laku dur
hardaning budi kang ngrodon

5.          Tulisen guru wilangan lan guru lagune tembang gambuh iku!
6.          Apa kang diarani kawruh basa “Paribasan” iku?  Jlentrehna lan wenehana  3 tuladha!
7.          Apa kang diarani kawruh basa “bebasan” iku?  Jlentrehna lan wenehana  3 tuladha!
8.          Ing materi crita rakyat mesthine wis padha mangerteni babagan crita ing dhaerahmu dhewe-dhewe. Coba saiki tulisen kepriye critan legendha dumadine kutha Boyolali kuwi!
9.          Sawise crita rakyat “dumadine kutha Boyolali” wis ditulis, saiki  wenehana unsur instrinsike crita(underan, pepiling, paraga, padunungan, lan alur crita)!
10.       Pethikan cerkak ing ngisor iki wacanen kanthi pratitis banjur golekana unsur instrinsike!
 1. Tema                                                       d. Latar
 2. Irah-irahan                                              e. Alur
 3. Paraga                                                    f. Amanat

Cerkak      : Ramene Bakda Ing Angenku
“Pak, kolakipun ingkang nangka utawi pisang?”. Pitakonku marang Bapak kang numpak Sepedha motor abang. “sadhengah-dhengah ora papa.” Wangsulane bapak karo menehake dhuwit sewu. Bebarengan menehake kolak, saka mburiku ana sawijining Ibu kang njawil tanganku.”Dhek, kolake telu diwadhahi plastik ya!”. ”nggih, nggih Bu, sekedhap nggih”. semaurku kaget. “maturnuwun, Bu”. Piwalesku seneng. swara klakson padha muni amerga lampune wis ijo. Aku banjur minggir.
“Isih pira, Dar?”. Pitakon kancaku kang dodolan krupuk urang sinambi nyedhaki aku. “Isih 4, Met, lha nggonamu isih pira?”. Wangsulanku“. Ya isih akeh, nanging isih bisa tak dol sesuk maneh”. Semaure slamet. “Ya sing sabar, Met. Wong dodolan kuwi rak ya ora mesthi payune ta?. O ya, Ijolan gelem ora, Met? Barteran ngono, krupukmu seplastik tak ijoli kolak loro!”. Panjalukku“. Wah, mathuk kuwi, Dar! Wis gorene, tak nggone mbatalke pasaku engko”. Dumadakan krungu swara adzan pratandha wektune buka. Semono uga aku lan slamet, banjur ngombe kolak bareng.
“Alqamdulillah, payu akeh tenan kolakku dina iki. “esemku sinambi nggenjot pedhal kang wis wayahe njaluk ganti kuwi. Sedela-sedela aku nglirik kanthongan ing sisih klambiku. ing kono sumeleh dhuwet sing wis tak lempit sewunan cacah pitu, rongewuan loro lan limangewuan siji minangka kasil anggonku dodolan kolak ing saksisihe terminal tertonadi. Ora krasa, lelakon bakulan iki wis tak lakoni wiwit pasa rong minggu kepungkur. Sadurunge wulan pasa iki, sawise mulih saka sekolah aku ngrewangi paklik sakbisaku mbengkel mobil kang manggon sakulone kelurahan desaku. Kringet sing kanthil ing bathuk, kesel sing nemplek ing awak, apa maneh isin, wis ora tak gagas babar pisan, kabeh tak lakoni mung mburu cukup supaya bisa ngelongi sakabehe. Wis luntur tenan jiwa kanomanku.   
Kupat-kupat luar padha gumandhul ing sakdhuwure lawang ngarep saben omah. Ngelingi menawa bakda ora suwe maneh. Mesthine wong-wong padha mulih menyang desane dhewe-dhewe saprelu njaluk pangapura marang wong tuwa utawa simbahe. sandhangan sarwa anyar, panganan komplit plit, mesthi semadya ing ndhuwur meja. Durung maneh pitrah dhuwit dluwang biru sing mesthi mudhun saka dhompete Bapak gawe sumringahe aku lan adhi-adhiku. Iku gegambaraning bakdaku taun wingi. Ananging wektu iki rasane beda, beda banget, sepi nyenyet. Ahhh ... Umpama wae Bapak isih bisa kumpul bareng kluwarga ing bakda mbesuk. Mesthine  bakda mbesuk tambah nengsemake. Mesthine aku bisa sungkem marang kalorone wong tuwaku kanthi bekti. Mesthine swara guyu lan brebesan iku keprungu maneh ing satengahe omah iki. Kena ngapa mobil gundhul kang momot wedhi petang wulan kepungkur tega nyilakani Bapak sing nembe kondur makarya. Kabeh kedadeyan kuwi isih bening kasimpen ing sajrone pikiranku tekan yahmene.  Grundelanku, ora krasa mripatku teles kebak loh kang wis smadya netes.

11.       Sebutna paraga-paraga wayang kulit ing ngisor iki kanthi urut saka sing luwih sepuh!
a.        Pandhawa 5
b.        Punakawan
c.        Ramayana (boten urut ; 5 mawon)

12.       Ing kelas XI mesthine wis diajari pidhato basa Jawa. saiki coba gaweya tuladha pambuka lan panutupe pidhato ing acara karang taruna utawa pepisahan kelas XII! Pilihen salah siji!

13.       Aksara Jawa ing ngisor iki garapen kanthi tliti!
a.        (Gantinen dadi aksara Jawa) : Sapa jujur bakal makmur .
b.        (Gantinen dadi aksara latin)  :
     ?ttk]myaikup]ntnHutwttnnK=[ghz[jnimr=[w=ok=pe/lufia[jni.
14.       Ing kelas XII mesthine wis diajari babagan sandhiwara/drama Jawa. saiki coba gawenen naskah crita ringkes drama Jawa kanthi tema crita rakyat (bebas)! Tulisen kanthi cetha lan bener! (ampun sami kaliyan soal pilihan ganda). 
15.       Paugeran tembang macapat iku cacahe ana pira? Sebutna lan jlentrehna kang dadi tegese!
16.       Serat wedhatama iku satunggaling serat yasan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara IV ingkang wujudipun tembang. Serat wedhatama ngandhut maneka warna tembang macapat kang cacahe 5 pupuh. Sebutna tembang apa wae kang kakandhut sajroning Serat Wedhatama mau!
17.       Apa bedhane tembung guna lan adiguna kuwi! Jlentrehna lan wenehana tuladhane!
18.       Tulisen tembang campursari kang ditembangake dening Didi Kempot ! kalih mawon(ampun sami kaliyan soal)
19.       Jinise crita rakyat iku werna-werna. Coba jlentrehna apa kang diarani crita rakyat ing ngisor iki lan wenehana tuladha critane, saben crita rakyat 3 tuladha!
a.    Legendha
b.    sage
c.    mite
d.    fabel
20.       Crita rakyat iku duweni titikan kang dadi ciri khas crita rakyat kanggo mbedakake karo crita-crita liya. Coba sebutna titikane crita rakyat mau apa wae! (Sebutna 5)
Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "latihan soal mid genap kelas XI 2015"

Back To Top