Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Materi B. Jawa SD Kelas Kelas 2/2, (Pelajaran 3)

Standar Kompetensi:
1.      Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan tentang ungkapan teman dan tembang dolanan.
2.      Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang pengalaman dan mendeskripsikan benda di sekitarnya.
3.      Mampu membaca nyaring dengan lancar dan memahami teks sastra.
4.      Mampu mengungkapkan pikiran/perasaan secara tertulis dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh.

Kompetensi Dasar :
1.1.    Mendengarkan cerita teman.
2.1     Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu.
3.2.    Membaca indah
4.1     Menulis kegiatan sehari-hari.

A. Nyemak:
      Critane Kanca

Saben wong duwe crita pengalaman. Pengalaman kuwi macem-macem, kaya ta pengalaman nalika preinan, isih cilik, lan sapanunggalane. Supaya mangerteni isine crita, kudu nyemak kanthi premati. Semaken crita ing ngisor iki!
Wacan 1
Menyang Kebon Kewan

Saiki dina Minggu.
Aku ora sekolah.
Aku arep lunga menyang kebon kewan.
Ing kebon kewan nonton kewan werna-werna.
Ana gajah, macan, jerapah, ula, lan liya-liyane.
Aku lunga dikancani Mas Priya.

Saka omah numpak sepedha.
Mas Priya ana ngarep.
Aku nggonceng ana mburi.
Ibu paring weling.
Ing dalan aja padha guyon.
Guyon marakake sembrana. 

Sembrana bisa gawe cilaka.
Tekan kebon kewan atiku seneng.
Kewane akeh banget.
Sing teka ing kebon kewan uga akeh.
Kabeh padha seneng atine
                    (Kapethik saka: Aku Seneng Basa Jawa 2)

Wacan 2
Lara untu
Yuri kuwi bocah kang kesed
Saben esuk ora tau sikatan
Mula, untune akeh sing padha gigis
Lan ireng-ireng
Sanajan wis dikandani marang wongtuwane

Yuri tetep ora tau nurut
Suwe-suwe untune Yuri ana sing krowak
Yuri ngrasakake untune lara mau nganti nangis
Sisuke Yuri ora mangkat sekolah
Amerga untune lara

Yuri banjur dipresakake ing dhokter untu
Ing kono untune Yuri dicabut
Sawise ku Yuri kapok
Ora gelem maneh ngrasakake untu lara
Amergane lara banget

Wiwit kuwi Yuri dadi bocah sregep
Saben esuk yen adus mesthi sikatan


Tugas pribadhi

Wangsulana pitakonan ing ngisor iki adhedhasar crita ing dhuwur!
1.    Ing dina apa penulis dolan menyang kebon kewan?
       Wangsulan:
       Ing dina Minggu.  

2.    Kewan apa wae kang ana ing kebon kewan?
       Wangsulan:
       Ana gajah, macan, jerapah, ula, lan liya-liyane.

3.    Sapa sing ngancani penulis dolan?
       Wangsulan:
       Mas Priya

4.    Apa sing dadi piwelinge ibu marang penulis?
       Wangsulan:
       Ing dalan aja padha guyon.

5.    Tumindak sembrana bisa ndadekake apa?
       Wangsulan:
       Cilaka

6.   Sapa sing lara untu?
      Wangsulan : Yuri

7.   Untune Yuri ora tau disikati banjur kepriye?
      Wangsulan : akeh sing krowak lan ireng-ireng

8.   Kena ngapa Yuri nangis?
      Wangsulan : Amerga untune lara

9.   Sawise ing Dhokter untune Yuri dikapakke?
      Wangsulan :dicabut

10. Sawise kapok, Yuri kepriye?
      Wangsulan : sregep sikatan

B. Micara:
Crita Pengalaman Pribadi
Saben wong mesthi duwe pengalaman. Pengalaman kuwi ana sing nyenengke, uga ana sing ora nyenengke. Ing ngisor iku ana tuladha crita pengalaman pribadi.
Wacanen kanthi premati!
Numpak Bis Tingkat
Jenengku Rani. Nalika aku kelas siji SD anyaran, bubar ulangan semesteran aku diajak bapak neng Solo. Bapakku lan ibuku nyambut gawe dadi guru ana ing Kartasura. Menawa bubar testing aku mesti diajak mubeng-mubeng neng kutha Solo. Pinuju ana promosi anyaran bis tingkat bapak lan ibuku uga wis ngerti lan wis mundut karcise.

Mangkate diwiwiti saka Palur terus mubeng ana Kutha Solo. Bis tingkat saiki beda karo mbiyen, amarga saiki wis ngganggo AC utawa sing ndadekake anyep panggonan. Bise rupane abang lan resik banget. Bise maju terus ora mandhek-mandhek dadi nyenengake tenan.

Aku mbayangke mesthi penak banget yen numpak bis kuwi. Aku kepengin neng ndhuwur lan ora wedi. Ana bocah sing neng ndhuwur malah nangis mergane singunen. Pancen bener, nalika wis numpak bis kepenak tenan.

Tugas Pribadhi

Gawenen 3 ukara adhedhasar gambar ing ngisor iki kanthi kreatif!


No.
Gambar
Ukara
1
(gambar pantai)
Piknik ing parangtritis2
(gambar omah)
3
(gambar bocah numpak pit)
4
(gambar bocah bal-balan)
5
(gambar Nyirami kembang)


C. Maca:
            Maca Endah Geguritan

Gatekna geguritan kang diwacakake dening kancamu ing ngisor iki kanthi premati!
Kembang sepatu
(Anggitane: Bisri N)
Aku duwe kembang sepatu
Diparingi dening pakdheku
Kembang sepatu isih cilik
Dak openi kanthi becik

       Dak siram esuk sore
       Ben katon segere

Kembang sepatu uwis gedhe
Disawang katon nyenengake
Kanca-kancaku padha ndheleng
Kabeh ngguyu seneng

       Matur nuwun pakdheku
       Panjenengan gawe seneng atiku


Tugas Pribadhi

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar geguritan ing dhuwur!
1.    Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?
       Wangsulan: Kembang sepatu
2.    Sapa sing menehi kembang sepatu?
       Wangsulan: Pakdhe
3.    Kapan wektune nyirami kembang sepatu mau?
       Wangsulan: Esuk lan sore
4.    Sapa sing ndelok kembang sepatu?
       Wangsulan: Kanca-kancaku
5.    Kena ngapa kembang sepatu disirami?
       Wangsulan: Ben katon segere


D.Nulis:
       Nulis Kegiyatan Padinan
Nulis kegiyatan padinan iku bisa nganggo aksara jejeg sambung. Tuladhane kayata ing ngisor iki!

No.
Gambar
Ukara
1
(gambar bocah nggambar)Siska lagi nggambar kupu-kupu
2
(gambar bocah nyapu)Amin nyapu ndalan ing wayah esuk
3
(gambar bocah isah-isah)Ayumi lagi isah-isah piring
4
(gambar bocah makani klinci)


Darno makani klinci
5(gambar bocah nggarap PR)
Sari nggarap PR basa Jawa


Ing ngisor iki ana tuladha maneh kegiyatan saben dina
Semaken kanthi premati!
Saiki aku kelas loro.
Aku kudu mandhiri nandangi pegawean sing biasa taklakoni saben dina.
Jam lima isuk aku wis tangi. Aku banjur resik-resik kamar, adus, lan sarapan.
Saben jam 6 esuk aku mangkat sekolah. 

Aku pamitan karo wong tuaku lan ngampiri kancaku.
Sore sabubare ngaso awan, kala-kala aku bal-balan karo kancaku ing lapangan.
Bengi kala-kala ya nonton TV acara anak-anak.

Watara jam pitu nganti jam sanga aku sinau nggarap PR.
Sawise sinau aku mapan turu.
Yen turuku telat esuke mesti tangi kawanen.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Materi B. Jawa SD Kelas Kelas 2/2, (Pelajaran 3)"

Back To Top