Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 3/2 (Pelajaran 2)

Latihan Harian 2

A.   Pilihen salah siji jawaban kanggo soal-soal ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping (x) ing antarane a, b, c, utawa d kang kokanggep paling bener!

1.    Nyambut gawe bebarengan diarani ....
a.    gugur gunung.
b.    nyambut gawe.
c.    sambatan.
d.    borongan.
Wangsulan:
a.          

2.    ala-becik-ketara-ketitik
Tembung ing dhuwur yen didadekake ukara runtut dadi ....
a.Becik ketara ala ketitik
b.Becik ketitik ala ketara
c.Becik ala ketara ketitik
d.Becik ala ketitik ketara
Wangsulan:
b.      

3.     mabur dhuwur, yen ditulis kanthi aksara Jawa dadi ....

a.    mbu/dwu/        c.    mbu/duwu/

       b.    mbu/dw         d.   mbudwu/
                                             
Wangsulan:
c.     

4.    Sadurunge mangkat sekolah, kudu nyuwun ... wong tuwa.
       Tembung kang mathuk kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....
a.    sangu                 c.    pamit
b.    dhuwit               d.   pangapura
Wangsulan:
c.      

5.    Bocah loro kuwi tansah guyub ....
       Tembung kang mathuk kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....
a.    rukun                 c.    mathuk
b.    eyub                   d.   rumaket
Wangsulan:
Wangsulan:
a.          

6.    Lelara cangkrangen uga diarani ....
a.aedes aegypti  c.    varicella
b.anopheles        d.   tectona grandis
Wangsulan:
c.      

7.    Lelara cangkrangen bisa nyebar utawa nular liwat ....
a.tawon              c.    kupu
b.nyamuk           d.   banyu
Wangsulan:  
d.      

8.    Wong sing arep kenyanyak lara cangkrangen bisa dimangerteni menawa digawa menyang ....
a.Puskesmas              c.Dinas Kesehatan
b.Posyandu               d.Kecamatan
Wangsulan:
a.      

9.    Warga sing kena lelara ing Karanganyar iku umume umur ....
a.25 - 30 taun
b.15 - 20 taun
c.6 - 12 taun
d.sing durung ana limang taun (balita)
Wangsulan:
c.      

10.     Ing ngisor iki kang kalebu ukara tanggap yaiku ....
a.Sukri njupuk bal.
b.Bagas mulang ngaji.
c.Ratna nganggo sepatu.
d.Kumbahane dibilas pindho.
Wangsulan:
d.      

11.     Cangkrangen saya ngambra-ambra.
       Tembung rangkep ngambra-ambra tegese ....
a.saya suwe saya mari
b.saya suwe saya amba
c.saya suwe saya seneng
d.saya suwe bisa ditangani
Wangsulan:
b.      

12.     Rambute bapak ana sing putih.
       Ukara ing dhuwur yen dikramakake dadi ....
a.    Rikmanipun bapak sampun wonten ingkang pethak.
b.    Rambutipun bapak sampun wonten ingkang pethak.
c.    Rikmanipun bapak sampun wonten ingkang putih.
d.    Rikmanipun bapak sampun enten ingkang pethak.
Wangsulan:
a.      

13.     Lelara malaria iku disebabake dening nyamuk ....
a.    Aedes Aegypti 
b.    Anopheles         
c.    Varicella
d.    Tectona grandis
Wangsulan:
a.      

14.     Ukara ing ngisor iki kang bener yaiku ....
a.    Ibu ndangu, kowe arep menyang ngendi?
b.    Ibu ndangu, “Kowe arep menyang ngendi?”
c.    Ibu ndangu, “Aku arep menyang ngendi?”
d.    ibu ndangu, aku arep menyang ngendi?
Wangsulan:
b.      

15.     penyuluhan - sing kena - paring - bu dhokter- warga - lelara
       Tembung-tembung ing dhuwur dirakit dadi ukara ....
a.    warga sing kena lelara paring penyuluhan bu dhokter
b.    bu dhokter paring penyuluhan warga sing kena lelara.
c.    bu dhokter paring lelara warga sing kena penyuluhan
d.    bu dhokter paring penyuluhan warga sing kena lelara.
Wangsulan:
b.      

16.     Penyakit kang disebabake saka nyamuk contone ....
a.    rabies                
b.    tipes                  
c.    demam berdarah
d.    maag
Wangsulan:
c.      

17.     Pakulinan kang bisa njaga kewarasane awak contone ....
a.    adus rong dina pisan
b.    tansah mbuwang sampah ing kali
c.    mangan kanthi teratur
d.    ora pernah ngombe
Wangsulan:
c.      

18.     kantor-tindak-nitih-ibu-motor-sepedha
       Ukara kang runtut kanggo tembung-tembung ing dhuwur yaiku ....
a.    Ibu tindak kantor nitih sepedha motor.
b.    Sepedha motor nitih ibu tindak kantor.
c.    Ibu nitih motor sepedha tindak kantor.
d.    Sepedha nitih motor ibu tindak kantor.
Wangsulan:
a.      

19.     murhmu=serupiyh
       Ukara ing dhuwur yen ditulis Latin dadi ....
a.    turah mblawah  
b.    turah mung sarupiah
c.    murah mung serupiah
d.    murah maneh serupiah
Wangsulan:
c.      

20.     Ing ngisor iki kang kalebu penyakit menular yaiku ....
a.    panu                   c.    dharah tinggi
b.    stroke                 d.   dharah rendhah
Wangsulan:
a.      

21.     Ibu ajrih kaliyan segawon.
       Ukara ing dhuwur minangka jejere yaiku ....
a.    ibu                      c.    kaliyan
b.    ajrih                    d.   segawon
Wangsulan:
a.      

22.     Mumpung isih enom padha ngudiya ....
       Tembung kang mathuk kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....
a.    pesugihan           c.    kawruh utama
b.    pagawean           d.   bandha donya
Wangsulan:
c.      

23.     Sasi kepungkur, yen ditulis kanthi aksara Jawa dadi ....
a.    ssi[njuni c.    ssikep=uku/
b.    ssiwizi          d.   ssisur
Wangsulan:
c.      

24.     ken=[bochln=
       Ukara ing dhuwur yen ditulis Latin dadi ....
a.    lanang bocahe kenang
b.    kenang bocah lanang
c.    kenangan omah karang
d.    kenanga omah kewan
Wangsulan:                                   
b.      

25.     Lina karo ibune lunga neng Puskesmas.
       Lina karo ibune arep ....
a.    opname              c.    mertamba
b.    blanja                 d.   tuku obat
Wangsulan:
c.     


B. pasangna tembung sisih kiwa karo sisih tengen!
            1. Puspa                                                          ulang tahun
2. Yuswa                                                         hati
3. Tanggap warsa                                            kembang
4. Manah                                                        anak
5. Putra                                                           umur                                       
           
            Wangsulan : 1. Kembang        2. Umur           3.ulang tahun             4.hati               5.anak

C.   Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1.    Popi entuk kiriman dhuwit saka mancanegara.
       Ukara ing dhuwur yen diowahi nganggo basa krama dadi ....
Wangsulan:
Popi pikantuk kiriman arta saking mancanagari. 

2.    Heru nyopir trek.
       Ukara ing dhuwur yen digawe ukara tanggap dadi ....
Wangsulan:                   
Trek disopir Heru.

3.    Paklikku pagaweane negor kayu.
       Paklikku diarani ....
Wangsulan:
blandhong
4.    pasang jaring.
       Ukara ing dhuwur yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ....
Wangsulan:
ps=jri=   
5.    Kapal gedhe durung bisa mepet ing dermaga.
       Tegese tembung kang dicithak kandel yaiku ....
Wangsulan:
Papan kanggo mandhege kapal/prau. 

6.    Menawa ora sregep adus bisa kena penyakit ....
Wangsulan:
kulit  

7.    nulis-Inu-kagem-ibu-layang
       Ukara ing dhuwur kang runtut yaiku ....
Wangsulan:
Inu nulis layang kagem ibu. 

8.    Ngedol barang akeh kanthi rega murah sinebut ....
Wangsulan:
obral               

9.    mulihsksemr=  Tulisan ing sisih iki diwaca ....
Wangsulan:
Mulih saka Semarang. 

10.  Salah sijine penyakit sing penyebabe nyamuk yaiku ....
Wangsulan:
malaria 

D.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1.    Tembung-tembung ing ngisor iki tatanen supaya dadi ukara sing becik!
a.    gladhen-Jawa-ayo-nembang-padha.
b.    medh
Wangsulan:
a.      ayo padha gladhen nembang Jawa
b.      dadi bocah kudu sregep sinau

2.    Ukara kanthi aksara Jawa ing ngisor iki tulisen mawa aksara Latin!
a.    g[w ksu/ lim
b.    [bochsinau
Wangsulan:
a.      Gawe kasur lima
b.      bocah sinau       

3.    Ukara tanduk ing ngisor iki dadekna ukara tanggap!
a.    Rani ndulang adhine kang lara.
b.    Ratna nggendhong tenggok isi semangka.
Wangsulan: 
a.      Adhine kang lara didulang Rani.
b.      Tenggok isi semangka digendhong Ratna.

4.    Ngati-ati, bocah kuwi dawa tangane.
       Apa tegese tembung kang kacithak kandel?
Wangsulan:
Senengane njipuk barange wong liya

5.    Bu Guru mulih nggawa tas.
       Ukara ing dhuwur kramakna!
Wangsulan:
Bu guru kondur ngasta tas.


Perbaikan
Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1.    .... sing njaluk ditukokne pesawat-pesawatan?
       Tembung kang trep kanggo ukara pitakon ing dhuwur yaiku ....
Wangsulan:
sapa 

2.    Yen mangan kuwi kudu sing ngandhut 4 sehat 5 sempurna.
       Empat sehat lima sempurna tegese ....
Wangsulan:
Sega, sayur, lawuh, buah, lan susu. 

3.    Tembung kapan iku kanggo nakokake ....
Wangsulan:
wektu (dina, tanggal, jam)  

4.     Kang kagolong penyakit weteng contone ....
Wangsulan:
maag  

5.    Simbah rambute wis putih.
       Ukara ing dhuwur yen dikramakake dadi ....
Wangsulan:
Simbah rikmanipun sampun pethak. 

6.    Dongeng kang paragane kewan kang tumindake kaya manungsa diarani ....
Wangsulan:
fabel 

7.    Papan kanggo mertamba diarani ....
Wangsulan:
puskesmas/rumah sakit

8.    mr=an[kK[d[w
       Aksara Jawa ing dhuwur diwaca ....
Wangsulan:
Marang anake dhewe. 

9.    Papan kanggo ngurus kiriman surat lan paket pos sinebut ....
Wangsulan:
kantor pos 

10.   Larung sesaji iku umume dilakoni ana ing ....
Wangsulan:
pesisir pantai/kali 


Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 3/2 (Pelajaran 2)"

Back To Top