Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Bank Soal bahasa Jawa dengan jawabanya.

PETUNJUK KHUSUS
I.Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi milih salah siji wangsulan kang wis sumadya !
Gatekna wara-wara ing wacan ngisor iki kanthi tliti kanggo mangsuli pitakonan angka 1 lan 2!
Rounded Rectangle: Ing satengahing kagiyatan MOS (Masa Orientasi Sekolah), Pak Pambudi, guru Basa Jawa SMK Bagaskara, maosake wara-wara. Dene isine wara-wara mangkene ... . 
Wara-wara iki katujokake kanggo para siswa anyar Kelas X. Kabeh siswa anyar Kelas X supaya ngumpul ing:
Dina, tanggal  : Senin, 23 Juli 2012
Wanci       : Jam 15.30 WIB
Panggonan   : Aula SMA Bagaskara
Kaperluan    : Ngrembug bab pranatan kelas anyar
Wara-wara iki wigati banget, mula kanggo para siswa anyar kelas X, prayogane kabeh bae bisa nekani patemon iku!
 
1.          Yen nggatekake wara-wara ing dhuwur kuwi, migunakake jinis ....
a.      basa ngoko lugu
b.      basa ngoko alus
c.      basa krama lugu
d.      basa krama alus
e.      basa padinan
Wangsulan : a (C4)
2.          15. Kanthi teliti, yen wara-wara mau mligi katujokake kanggo ... .
a.      sedaya para siswa
b.      para siswa SMK Bagaskara
c.      para siswa Kelas X
d.      para siswa pengurus osis
e.      para siswa MOS
Wangsulan : c (C4)

3.          Kang pagaweyane golek warta diarani . . .
a.                              Penyiar
b.                              Juru tulis
c.                              Juru warta
d.                              Pujangga
e.                              Pranatacara

4.          Pawarta kang nyritakake prastawa utawa kadadeyan kaya-kaya wong kang maca nekseni dhewe prastawa mau utawa nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates kanthi cetha, diarani wacana . . .c
f.                               Persuasi
g.                              Argumentasi
h.                              Narasi
i.                                Deskripsi
j.                                Eksposisi
5.          Ing ngisor iki titikane wacana narasi, kajaba . . . a
a.        Ana perangane paraga
b.        Ana perangane setting panggonan
c.        Ana perangane setting swasana
a.        Aja perangane setting wektu
b.        Ngembangake judul 

Prathelan crita ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no.1-3!
Nulung Sedulur
                Sawise lulus SMP, Sarno ora bisa nerusake sekolah jalaran wong tuwane ora duwe ragad. Sanajan nasibe kaya mangkono Sarno ora nglokro, tansah ikhtiyar kanthi sregep maca buku, majalah, lan liya-liyane  supaya krawuhe saya mundhak pinter lan dewasa ngadhepi kahanan uripe. Bareng saya gedhe pikirane saya maju ora kalah karo kanca-kancane sing padha isih tetep sekolah. Sanajan wis ora sekolah anggone kekancan karo kancane sing isih sekolah tetep sumambung apik.
                Sarno saiki duwe usaha anyar yaiku dadi tukang cukur. Usaha iki dilakoni kanthi seneng jalaran manut panemune Sarno, tukang cukur kuwi dudu pagaweyan sing nistha nanging malah mulya. Awit saka katrampilane dadi tukang cukur, wong dadi kathon ngganteng. Sarno miwiti usahane kanthi dadi tukang cukur jalaran usaha iki ora mbutuhake pawitan kang gedhe. Sarana kang dibutuhake mung gunting, peso, jungkat, kursi, pengilon, lan ubarampe liyane.
                Kaya unen-unen : Sapa temen bakal tinemu, sapa obah mamah. Ikhtiyar Sarno diridlani dening Gusti. Akeh wong kang padha teka lunga anggone njaluk tulung Sarno supaya dicukur.  Sarno ora tahu ngarani upah kang dibayarake sing padha cukur, amung sapawehe. Pakarti kang kaya ngene iki kang njalari wong-wong padha seneng cukur menyang nggone Sarno. Awit kekuwatane wong kuwi beda-beda mula ya ana sing menehi kanthi murwat uga ana sing sethithik. Kabeh mau ditampa dening Sarno kanthi lila legawa tanpa ngresula. Ing atine Sarno, kajaba usaha kuwi dalane rejeki uga bisa kanggo sarana tetulung marang tangga teparo.
***

2.      Wos surasane alenia 1 wacan ing dhuwur yaiku . . . a
a.        Lulus SMP, Sarno ora bisa nerusake sekolah
b.        Sarno bocah pinter lan pikirane maju
c.        Sarno tansah ikhtiyar kanthi sregep maca buku
d.        Sarno ora kalah karo kanca-kancane sing tetep padha sekolah
e.        Wong tuwane Sarno ora duwe ragad
3.      Wos surasane alenia 2 wacan ing dhuwur yaiku . . . b
a.        Dhuwit asile nyukur kanggo nyukupi kabutuhane, uga kanggo mbantu wong tuwane
b.        Awit saka katrampilane dadi tukang cukur, wong dadi kathon ngganteng
c.        tukang cukur kuwi dudu pagaweyan sing nistha nanging malah mulya
d.        Sarno miwiti usahane kanthi dadi tukang cukur jalaran usaha iki ora mbutuhake pawitan kang gedhe
e.        Sarana kang dibutuhake mung gunting, peso, jungkat, kursi, pengilon, lan ubarampe liyane.
4.       Tegese ukara “Sapa temen bakal tinemu” yaiku . . . c
a.        Sapa sing gelem usaha bakal sugih uripe                                              
b.        Sapa sing gelem usaha bakal kelakon sing dikarepake
c.        Sapa sing gelem usaha temenan bakal ketekan apa sing dikarepake
d.        Sapa sing gelem usaha bakal mulya uripe
e.        Sapa sing gelem usaha bakal seneng uripe

11.    Pacelathon ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
         Suryani      :  “Piye kabarmu Pras?”
         Prasetyo    :  “Oalah, Sur, esuk nakir sore nakir, sing ditaksir godhong ploso, esuk mikir sore mikir, sing dipikir ora rumangsa!”
         Suryani      :  “Tegese apa kuwi?”
         Prasetyo kuwi kreatif kaya awake dhewe. Dheweke uga seneng migunakake parikan kanggo pacelathon. Parikan kang diomongke Prasetyo gunane kanggo ... Suryani kanthi alus.
a.      nesu marang              d.      maido
b.      ngritik                          e.      nyemoni
c.      ngenyek
Wangsulan : e (C3)

12.    Parikan ing ngisor iki tutokna supaya dadi parikan kang trep.
         Kembang anggrek rumambat tepining bethek, … .
a.      nganti tuwek ngelmu iku ora kalong
b.      nganti sokmben ngelmu iku ora entek.
c.      nganti tuwek ngelmu iku ora entek.
d.      nganti tuwa ngelmu iku ora entek.
e.      nganti sokmben ngelmu iku ora kalong
Wangsulan : c (C3)
13.    Parikan kang migunakake pranatan (8 wanda + 8 wanda) x 2 yaiku ….
a.      Kembang cengkeh, gandha sedhep warna aneh. wong sing sumeh, tartamtu mitrane akeh.
b.      Gedheg manggar, bumbune mrica ketumbar
         Lamun sabar, bisa lejar sarta binger
c.      Ngisor gendheng saponana
         Nata watu jejer sanga
         Abot entheng lakonana
         Golek ngelmu nganti purna
d.      Kembang kencur, ganda sedhep sandhing sumur. Kudu jujur, yen kowe kepingin luhur.
e.      Ngasah arit nganti landep, dadi murid kudu sregep.
Wangsulan : c (C3)
10.    Wacanen pacelathon kang migunake wangsalan ing ngisor iki!
         Resi     :   “Tinimbang nganggur, ayo bedhekan wae Mbak Siwi!”
         Siwi      :   “Manut, kowe apa aku dhisik sing mbedheki?”
         Resi     :   “Kowe wae sing mbedheki dhisik Mbak. Aku sing mbatang(mangsuli)!’
         Siwi      :   “Aku dhisik ya, rungokna! Pring dhempet, kowe teka mrene kok ara kandha-kandha! Hayo, apa batangane pring dhempet?”
         Rewangana Resi mikir lan mangsuli bedhekane Siwi. Kira-kira batangane ....
a.      bandha                       d.      semaya
b.      duga                           e.      gadha
c.      andha
Wangsulan : c (C3)

Pacelathon ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
A  :  Punapa kepareng, Kula badhe nyuwun priksa?
 B  :  Ya, kena bae arep takon apa?
A  :  Jenisipun ukara  menika miturut isinipun wonten gangsal. Kula namung ngertos tiga inggih menika ukara pawarta, ukara pitakon, ukara pakon. Lajeng ingkang kalih menapa nggih….
B  :  O… ngono ta, sing 2 yaiku ukara pamenggak kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepke dene ukara pangajap yaiku ukara kang isine ngarep-arep.
A  :  Nggih…sakniki Kula sampun mangertos, matur nuwun.
Paraga kang luwih enom yaiku…. b
a.       A, katitik matur nganggo basa ngoko        
b.        A, katitik matur nganggo basa krama 
c.         A, katitik matur nganggo madya 
d.       B, katitik matur nganggo basa ngoko
e.         B, katitik matur nganggo basa ngoko

18.    Ukara ing ngisor iki kang ora migunakake unggah-ungguh basa kang trep yaiku ….
a.      Kula boten sarujuk menawi tiyang dhahar punika kaliyan jumeneng tuwin ngendikan.
b.      Pak, punapa kula pikantuk nderek panjenengan?
c.      Le, tulung, coba golekana layang ulem nggone Pak Rejo.
d.      Menawi saged kula nyuwun wekdale sekedhap kangge ngendikan kaliyan panjenengan.
e.      Bu, nyuwun pangapunten menawi atur kula kalawau lepat.
Wangsulan : a (C4) 

Geguritan ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
Jaman iki wis banget tuwa
Ngger, anakku
Jaman iki wis banget tuwa
Kabudayan wis rontang-ranting
Mung kari crita
Aja maneh sinom, dhandhanggula, utawa gambuh
Salarik guritan wae wis ora ana sing nggape
Kajaba kerlap-kerlipe lintang ing langit kana
Sing setya ngrenggani sepine wengi
Binareng angambare cempaka sari
                                Wis ora tembang kinanthi
                                Sing mbiyen tansah methuk eseme rembulan
                                Nalika bocah-bocah dolan jamuran
                                Wis ora ana, ngger
                                Kajaba swara tangis
                                Saka pang-pang lan godhong mlathi
                                Sing dumadakan ceblok
                                Tanpa daya ngrungkebi bumi
Jaman iki wis banget tuwa, anakku
Aja ngimpi kembang guritan ngrenggani taman
Bocah angon galik-galik kekidungan
                                                                                                Dening : Turiyo Ragil Putra
1.       Piwelang apa kang bisa dijupuk saka geguritan ing dhuwur . . . c
a.        Jaman saiki kabudayan wis dilalekake
b.        Kabudayan wis samsaya ditinggalake
c.        Kabudayan kudu dilestarikake
d.        Jaman sing wis tuwa
e.        Kabudayan sing kari crita
Tembung-tembung kang nerangake tumindak pagaweyan, diarani tembung . . . a
a.        Tembung kriya
b.        Tembung aran
c.        Tembung katrangan
d.        Tembung sesulih
e.        Tembung wicalan

5.                   Wacan ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
Nguri-uri Kesenian Jawa
Wiwitan ngadege paguyuban seni Laras Madya, ndhisike ing Desa Gembongan ana sawijining grup Wayang Wong, ananging saka ajuning jaman banjur ilang. Sabanjure ana salah sawijining pawongan kang asale saka Desa Gembongan, yaiku Mas Purwanto, kang lenggah ing Ngayogjakarta. Mas Purwanto sakdurunge babar pisan ora ngerti karo sing jenenge kesenian Jawa. Anehe bareng ora lenggah ing Desa Gembongan, piyambake ngajak-ajak nguri-uri kesenian Jawa. Pangajabe Mas Purwanto ditampa kanthi senenging ati dening pawongan kang padha seneng karo seni Jawa kuwi. Mula sing padha seneng kesenian Jawa kuwi terus nganakake kumpulan kanthi mbentuk paguyuban seni Laras Madya kang dijenengi "Ngesti Laras".
Wacan ana ing dhuwur didhelok saka panggonan ukara bakune. klebu paragraf . .. . a
a.                              Deduktif
b.                              Induktif
c.                              Ineratif
d.                              Naratif
e.                              Informatif

Wacan ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
         Tembang campur sari sing kawentar ditembangake Dhidhi Kempot iku akeh banget. Ana tembang sing nggambarake katresnane priya marang sawijining wanita sing pagaweane bakul lemper. Sing kasmaran nganti kedher atine, sanajan amung numpak sekuter. Tembang mau irah-irahane ‘Sekonyong-konyong Kedher’. Sing mesakake tembang sing nyritakake wong kang kasmaran, sing ditresnani lunga tanpa kandha, anggone nggoleki tekan ngendi-endi. Ora ana sing mangerteni lungane, prasasat sewu kutha wis diliwati, digoleki meksa durung ketemu.  Sing nggambarake kelangan katresnan ana ing Tanjung Mas Semarang, Stasiun Balapan Solo uga ana.
         Miturutmu, wacan ing nduwur kalebu  jinise paragraf…
a.      naratif                                     
b.      indhuktif                         
c.      dhedhuktif induktif          
d.      deskriptif
e.      dhedhuktif
Wangsulan : e (C5)

Tembang ing ngisor iki satitekna!
6.                   Asmaradana
Sejatine uri iki
Kaya dene wong lelungan
Nang donya mung mampir ngombe
Teruse jagad akherat
Nunggal lawan Pangeran
Kang titis pangestinipun
Yekti antuk kanugrahan
Kepiye watake tembang Asmaradana ing ndhuwur . . . .b
a.                              Seneng
b.                              Sedhih, prihatin
c.                              Gagah, galak
d.                              Kendho
e.                              Luwes

20.    Ing ngisor iki kang migunakake guru lagu lan guru wilangan (6-i) yaiku ... .
a.      Dedalane guna lawan sekti
b.      Kudu andhap asor
c.      Wani ngalah dhuwur wekasane
d.      Tumungkula yen dipun dukani
e.      Bapang den simpangi
Wangsulan : e (C6) 

15.    Ing ngisor iki guru lagu lan guru wilangane tembang mijil kang miturutmu bener yaiku ... .
a.      12u, 6a, 8i, 12a.
b.      10i, 6a, 10e, 10i, 6i, 6u.
c.      12i, 6a, 8i, 8a.
d.      8a, 11i, 8a, 7a, 12u, 8a, 8i.
e.      10i, 8a, 10o, 10i, 6i, 7u.
Wangsulan : b (C5)   

Tembang ing ngisor iki satitekna!
7.       Pocung
Bapak pocung dudu watu dudu gunung
Sangkamu ing plembang
Ngon ingone sang Bupati
Yen lumampah si Pocung lembehan grana
Apa batangane wangsalan sing awujud tembang Pocung ing dhuwur . . . e
a.        Jaran                                                      
b.        Sapi                                                        
c.        Kucing
d.        Kebo
e.        Gajah8.       Ngrungokake  atur pambagyaharja penganten, kang nindakake saka pehak . . .a
a.                              Penganten putri
b.                              Penganten lanang
c.                              Sesulih kang nduwe gawe
d.                              Panatacara
e.                              Pambyawara
9.       Nalika ngrungokake atur pambagyaharja, ana pratelan : Dhumateng para sesepuh pinisepuh ingkang pantes punundhi. Para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan.
Pratelan iku kalebu perangan tanggap wacana kang diarani . . .a
a.                              Pambuka
b.                              Surasa
c.                              Panutup
d.                              Dudutan
e.                              Basa
10.    Mijile temanten putri saka panti busana dikantheni kanthi gendhing . . . .a
a.                              Ketawang kodhok ngorek
b.                              Kateawang tirta kencana
c.                              Ketawang larasmaya
d.                              Ketawang sekarteja
e.                              Ketawang mayangmaya

11.    Sadurunge ditindakake tatacara panggih temanten, ditindakake tatacara . . .a
a.                              Pasrah temanten
b.                              Tatacara krobongan
c.                              Rawuhing besan
d.                              Jengkar saka palenggahan
e.                              Dodol dhawet

12.    Paraga utama sajrone crita Dewa Ruci yaiku . . .b
a.                              Arjuna
b.                              Bima
c.                              Puntadewa
d.                              Dursasana
e.                              Duryudana1.      Wayang kulit dilakokake ana ing layer/kain kang rupane putih. Layar putih iku mau jenenge ….
a.      kelir                            
b.      kepyak                       
c.      cempolo
d.      taplak dara
e.      blencong
Wangsulan : (C1) a
Ing ngisor iki paraga wayang kulit pandhawa 5, ananging durung urut saka pambarep! Yen diurutake saka pambarep sing bener yaiku ... .
14.    Bima Bungkus, Laire Gathutkaca, Laire Wisanggeni, Kresna Duta, Wahyu Makutharama, Parta Krama, kalebu lakon wayang sing kajupuk saka ….
a.      Mahayana                   d.      Mahabarata
b.      Mahadewa                  e.      Ramawijaya
c.      Ramayana
Wangsulan : (C4) d

Jinising aksara ing ngisor iki satitekna!
a.      Aksara legena    f.       Angka murda
b.      Sandhangan                   g.      Aksara murda
c.      Aksara sambung            h.      Angka Jawa
d.      Aksara pasangan           i.       Aksara rekan
e.      Aksara swara
         Tata tulis aksara jawa ing dhuwur, sing kalebu wujud-wujude maneka warna tata tulis aksara Jawa yaiku ... .
a.      a, b, c lan f                      d.      a, b, d, lan g
b.      b, d, e, lan h                   e.      a, b, c lan h
c.      d, e, g, lan h
Wangsulan : d (C4)
.
18.    Ukara ing ngisor iki sing panulisane paling akeh nganggo sandhangan wulu yaiku....
a.      bnutukubukuteluan[to[ko
         mjubru   
b.      smifilgibliskgiriwzibezi  
c.      [p[go[loz[lo[zokyke[bo
d.      skslwanlrmtswtrfin
e.      subenbezibezitekk[roadi[n
Wangsulan : a (C6)

25. “Guru digugu lan ditiru”, yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ....
a.      gurufigugulnFitiru
b.      gurufiguguln\fitiru
c.      gurudiguguln\ditiru
d.      gurudigugulnDitiru
e.      gurudiguguln\ditiru

Wangsulan : a (C6) 

13.      n[bokVilihtzn\
kepiye wacane tulisan Jawa ing dhuwur . . .b
a.                              Nabok tangan
b.                              Nabok nyilih tangan
c.                              Nabok silih tangan
d.                              Naboka tangan
e.                              Naboki tangan

20.    Wacanen wacan ing ngisor iki!
         “Kenapa ilmuwan Barat seneng neliti wayang ing tanah Jawa? Miturut Franz Magnis Suseno jroning Etika Jawa (1985), saben wayang sakabehe ditampa minangka gegambaraning uripe manungsa Jawa. Kawit cilik, wong Jawa duwe saperangan identifikasi moral marang tokoh pewayangan. Dheweke bebas milih salah sijine gegambaran kang dianggep nocogi lan uga bisa ditampa masarakat. Nanging ora ateges kabeh gambaran wayang iku pantes digumuni. Maneka rupa lakon kang kebak sawetara piwulang kasusilan, mula figur kang ala wae uga nemokake papan ing panggung crita.”
Kang dirembug ing paragraph kasebut yaiku … .
a.      Alesane kenapa ilmuwan Barat seneng neliti wayang ing tanah Jawa.
b.      Andharane Franz Magnis Suseno jroning Etika Jawa (1985)
c.      Piwulang wayang sakabehe ditampa minangka gegambaraning uripe manungsa Jawa
d.      Wong Jawa duwe saperangan identifikasi moral marang tokoh pewayangan
e.      Maneka rupa lakon kang kebak sawetara piwulang kasusilan
Wangsulan : a (C4)

7.      Ing ngisor iki kang kalebu wacan artikel kanthi tema ngasah kewasisan yaiku … . 
a.      Lah menika ta, wus dumugi wahyaning mangsa kala dhawahing pepesthen, ing samadyaning bale pinajang ing siang/dalu menika, wonten titahing Gusti Allah SWT. Ingkang arupi kakung miwahing putri, wus manunggaling tekad arsa mbangun brayat kanthi anetepi upacara adat.
b.      Ora dirasa Pak Naya ari mlaku-mlaku anjlog dhukuh  Randhu, Kalurahan danaraja. Terus duwe gagasan arep mampir maring umahe Pak Arja. Dhasare wis lawas ora ketemu. Temenan, Pak Naya mampir neng umahe Pak Arja, kayogawe won ge nang umah. 
         ”Kula nuwun.”  ”Mangga, e, e, e, ...... daning Pak Naya. Sing pundi mawon, si ?”  
c.      Kaping loro, sregep gladhen. Gladhen kuwi perlu kanggo ngasah keprigelan lan kewasisan kita. Saya asring diasah, saya landhep anggone magawe. Kejaba iku, uga bisa migunani marang dhiri pribadi lan sakiwa-tengene dhewe.
d.      Rong dina kepungkur MasAmat ora dodolan tape sebab dheweke nyambangi dulure sing ana ing Kutawinangun. Dina iki dheweke wis dodolan maneh kaya biasane. Rombong pikulan lan dhingklik ora nate kari ngancani Mas Amat ngubengi desa Tangkisan – Karangnangka ya desane. Kabeh wis apal karo swarane. Akeh sing padha seneng nukoni tapene Mas Ahmat sing pancen nikmat.
e.      Mas Amat : Inggih mangga.. matur nuwun lo Mbak…(Dhuwit seket ewu diambungi sadurunge dilebokna kesake) wihh.. iki jenenge rejeki nomplok..rejeki ketemu Pocong (muni ngono karo nyedhak setengah bisik-bisik ing kupinge Mas Pri sing mung nyawang karo mencep)
Wangsulan : c (C3)

Artikel  ing ngisor iki wacanen kanthi premati!
         “Sanajan bakat uga dadi perangan kang bisa anyengkuyung bisa orane utawa kasil orane manungsa ing donya, nanging sejatine perkara bisa lan orane utawa kasil lan orane mau gumantung saka tekad. Tekad kepengin bisa, tekad kepengin kasil. Kanthi tekad kuat, kita bisa kasil kaya dene wong kang duweni bakat wiwit lair.”
         Ing ngisor iki kang ora ana gegayutane karo Prathelan artikel Jawa ing dhuwur yaiku … .
a.      perkara bisa lan orane utawa kasil lan orane mau gumantung saka bakat.
b.      bakat uga dadi perangan kang bisa kasil orane manungsa ing donya.
c.      kang wigati iku tekad kepengin bisa lan tekad kepengin kasil.
d.      kanthi tekad kuat, kita bisa kasil.
e.      manawa kita duweni tekad kuat, mesti kita bisa kasil kaya dene wong kang duweni bakat wiwit lair.
Wangsulan : a (C4) 14.    Dikandhanana bola0bali ya ora tau nggugu.
Miturut silsilahe ukara, ukara ing ndhuwur kalebu ukara . . .
a.                              Andharan
b.                              Agnya
c.                              Krenteg
d.                              Pitakon
e.                              Sambawa
15.    Kang kudu digatekake sajroning mragakake sandiwara, kajaba . . . c
a.                              Lafal
b.                              Intonasi
c.                              Dekorasi
d.                              Mimik
e.                              Watak


12.    Paraga sandiwara kang gaweyane mungsuhi paraga utama diarani paraga … .
a.  protagonist
b. betagonis
c.  antagonis
d. didagonis
e.  tritagonis
Wangsulan : c (C1)

15.    Ing tengah dalan ketepakan ketemu karo Mas Pri sing lagi ngrondha kemul sarung sajak males lan ngantuk banget.
Mbak Yupinah:  Lhaiki uwonge….!
Mas Pri                :    ya ampyun… ngaget-ngageti ae..se Mbak..Mbak.. ana apa iki kok rombongan?
Zaenab               :    Mas Pri.. aku tak takon….
MasPri                 :    Ee.. ana Mas Amat barang ta iki…emm nggawa tape ora, Mas?
Mas Amat            :    Ora! Tapeku buyar diborong pocong!
Mas Pri                :    Zaenab arep takon apa,mau?
         Latar ing prathelan drama ing dhuwur manggon ana ing … .
a.      Dalan
b.      Kuburan
c.      Omah
d.      Pos rondha
e.      Pinggir kali
Wangsulan : a (C2)

YUYU KANGKANG                       : “eiiiitsss, tapi, ahaaa, ana syarate”
         PARA KLENTHING              : “apa kuwi?”
         YUYU KANGKANG               : “aku mung njaluk piiiiiii lussss, ahaaa”
         PARA KLENTHING              : “pilus apa kuwi??”
         YUYU KANGKANG               : “pilus kuwi yaiku pipi alus, ahaaaa, ngerti ta maksude?”
(para klenthing rambugan eyel-eyelen)
         YUYU KANGKANG               : “piye, yen wegah ya wis, kowe kabeh ora bakal isa nyebrang”
         K. ABANG                             : “ Yuyu Kangkang,”
         YUYU KANGKANG               :  “ahaaa....”
watake yuyu kangkang ing drama kasebut yaiku … .
a.      Galak
b.      Wicaksana
c.      Sabar
d.      Sekti
e.      Pinter ngrayu
Wangsulan : e (C4)

11.   K. IJO                 :   ”apa, arep numpang ning kene? Ning kene panggonane wis entek!”
         K. UNGU           :  “iya! Luwih becik kowe golek panggonan liya!”
         K. KUNING        :  “aku njaluk tulung banget, dikon turu kandhang pitik aku ya gelem”
         K. BIRU             :    ”huh, ki bocah ngeyel banget ta, dikon lunga ya lunga! Tak jiwit lho! nanging nganggo tang!”
Prathelan drama ing dhuwur diarani ... .
a.      Prolog                         d.      Monolog
b.      Epilog                          e.      Katalog
c.      Pacelathon


Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Bank Soal bahasa Jawa dengan jawabanya."

Back To Top