Bau Sastra/Kamus Jawa Untuk SDBau Sastra Jawa
masinis              : wong sing nglakokne sepur
ngunjuk            : ngombe
palagan             : papan perang
pasar                 : papan kanggo dol tinuku barang
pawakan           : blegere awak
pilot                   : wong kang nglakokake montor mabur
piranti               : prabot, alat-alat
ragil                   : anak sing keri dhewe
stasiun               : papan kanggo mandhege sepur
terminal            : papan kanggo mandhege bis

apeparab            : jenenge
ganten                : kinang
gendhis              : gula    
guwaya              : cahyaning praen, cahya sing nandakake waras
jedhoran             : salah sijine kesenian daerah
kahanan             : b.indo. keadaan
kas                     :  cukat lan gagah, ora nglemer
kuncara              : gumebyar, gluwen
lata-liti               : wira-wiri
lawan                 : mungsuh, tandhing, karo
mangsa               : wektu, molah malihing hawa ing taun
mresa                 : mriksa, presa
ngremit               : angel banget, njlimet
padhepokan              : papan kanggo golek ilmu
prapta                 : tekan, tutug, teka
rara blonyoh       : ritual tetanen
sedya                 : kekarepan
sembrana            : kurang tenanan, kurang weweka,ngajak guyon
semuruh             : manutan
wisma                : omah


regeng                     : katon akeh wong, rame
ubarampe               : prabot, kaperluan
tingkeban               : slametan mitoni wong ngandheg (meteng)
ajejuluk                  : jeneng, asma, karan
nayaka                           : juru rembug, pengarep
prameswari            : garwane ratu
sarira                       : awak
pembarep               : anak kang nomer siji
goroh                       : ngapusi
yitma                       : suksma, nyawa
apraceka                 : digawe-gawe, diathik-athik
garwa                      : bojo, sisihan
dunung                   : papan, wewengkon  
mbobot                   : meteng. ngandheg
ngupadi                  : golek
dipunwuningani  : diwruhi, dikandhani, dituduhake
jangga                     : gulu
ditigas                     : ditugel, dikethok
kembang lambe    : omong-omongane wong akeh
labuh labe t            : jasa


Srawung                    :       kenal utawa kumpul
Siji mbaka siji           :       sithik-sithik
Kagayuh                    :       kalaksanan
Mangsa rendheng  :       mangsa udan
Guneman                  :       micara utawa omongan
Dhawuh                    :       perintah
Kandhutan                       :       ing jero weteng
Yuswa                        :       umur
Mbobot                       :       meteng utawa nggarbini
Ngarsa                       :       ngarep
Dipunwastani         :       diarani
Dumadi                     :       dadi
Ringkih                      :       gampang lara-laranen


Bau Sastra
Srawung                    :       kenal utawa kumpul
Siji mbaka siji           :       sithik-sithik
Kagayuh                    :       kalaksanan
Mangsa rendheng  :       mangsa udan
Guneman                  :       micara utawa omongan
Dhawuh                    :       perintah
Kandhutan                       :       ing jero weteng
Yuswa                        :       umur
Mbobot                       :       meteng utawa nggarbini
Ngarsa                       :       ngarep
Dipunwastani         :       diarani
Dumadi                     :       dadi
Ringkih                      :       gampang lara-laranen
Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Bau Sastra/Kamus Jawa Untuk SD"

Back To Top