Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Materi Bahasa Jawa SD Kelas 1/ II (Pelajaran III)


Standar Kompetensi:
1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan sederhana (dongeng) dalam ragam bahasa tertentu.
2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan unggah-ungguh.
3. Mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar serta memahami isi teks.
4. Mampu menulis kalimat sederhana dengan huruf lepas, sambung, dan dikte.

Kompetensi Dasar:
1.1 Mendengarkan pesan lisan dalam ragam ngoko dan ngoko alus.
2.1 Menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda di sekitarnya.
3.1 Membaca nyaring
4.1  Menulis kalimat sederhana.


A.     Nyemak
Ngrungokake Piwelinge Wong Tuwa
Semaken anggone gurumu macakake piweling ing ngisor iki!

      Piwelinge Ibu
Le, ibu mau lagi wae bali saka pasar.
Ing ndalan ana bocah dicekel polisi.
Bocah mau isih nganggo sragam sekolah.
Bocah mau kena razia.

Bocah mau ora mlebu sekolah malah padha dolanan game.
Mengko neng kantor polisi bakal dibina.
Wah le.., Aja melu-melu ya.
sing manut aturan wae.

Tugas Mandiri

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar wacan ing dhuwur kanthi lisan!
1.   Sapa sing dipesen ana ing crita dhuwur?
      Wangsulan :   putrane
2.   Apa irah irahane ing dhuwur?
      Wangsulan :  Piwelinge Ibu
3.   Sapa sing mesen ana ing crita dhuwur?
      Wangsulan : Ibu
4.   Sapa sing dicekel polisi?
      Wangsulan : Bocah sing ora mlebu sekolah nanging malah padha dolanan game.
5.   Apa pesenen ibu?
      Wangsulan : Dadi bocah sing manut aturan wae

Tugas Kelompok

Tembung-tembung ing dhuwur arupa tembung ngoko, coba saiki tulisen tembung krama saka tembung-tembung ing ngisor iki! Garapen bebarengan karo kancamu!
No.
Tembung Ngoko
Tembung Krama
1.
Anak
...
2.
Teka
...
3.
Lunga
...
4.
Lanang
...
5.
Wadon
...Wangsulan :  1. putra       2. rawuh         3.tindak          4.kakung        5.putri
  
B. Micara
2.   Tembung ngoko lan kramane perangan awak
No.
Tembung ngoko
Tembung Krama Inggil
1.
kuping
talingan
2.
mata
paningal
3.
gulu
jangga
4.
dhadha
jaja
5.
weteng
padharan
6.
tangan
asta
7.
irung
grana
8.
ilat
lathi
9.
bathuk
palarapan
10.
jenggot
rawis
11.
driji
racikan
12.
sikil
ampean
13.
rambut
rikma
14.
sirah
mustaka
15.
alis
imba

Tugas Mandiri
Wangsulana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi lisan!
1.   Sandhal dienggo ana ing ....
      Wangsulan : sikil
2.   Mripat dienggo ....                    
      Wangsulan :  nyawang/ndeleng
3.   Sepatu dienggo ana ing ....        
      Wangsulan :  sikil
4.   Klambi dienggo ana ing .... 
      Wangsulan :  awak
5.   Tangan  dienggo ....                  
      Wangsulan : nyekel
6.   Sikil dienggo ....                        
      Wangsulan :  mlaku
7.   Irung dienggo ....                      
      Wangsulan :  ambegan/ngambu
8.   Lambe dienggo ....                    
      Wangsulan : ngombe
9.   Weteng dienggo ....                   
      Wangsulan :  adhah panganan
10.  Jam dienggo ana ing ....                     
Wangsulan : tanganC. Maca
        Maca Wacan
        Wacanen kanthi seru!
Kasarasan
Ing saben kampung ana Posyandu.
Petugase saka Puskesmas lan PKK.
Posyandu tegese “Pos Pelayanan Terpadu”.
Gunane kanggo ngladeni ibu-ibu karo balita.

Ibu-ibu sing wis sepuh,
kudu sregep mriksakake.
Semono uga bocah umur kurang limang taun
kudu tansah diprikasakake,
sing mriksa bidhan utawa mantri kesehatan.

Kabeh mau kareben padha waras utawa sehat.
Sing lara diparingi obat lan vitamin,
sing kurang sehat diparingi tambah gizi umpamane susu.
Kanggo ngerteni undhaking bobot balita
saben-saben ditimbangake ana
ing Posyandu.

      Tugas Mandiri
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1.   Apa sing diarani Posyandu?
      Wangsulan    : Pos Pelayanan Terpadu
2.   Sapa wae kang dadi petugase ana Posyandu?
      Wangsulan : saka Puskesmas lan PKK
3.   Apa gunane Posyandu?
      Wangsulan    : kanggo ngladeni ibu-ibu karo balita
4.   Sapa sing mriksa ing Posyandu?
      Wangsulan : bidhan utawa mantri kesehatan.
5.   Kanggo ngerteni undhaking bobot balita, balita kudu dikapakake?
      Wangsulan : saben-saben ditimbangake ana ing Posyandu.

D.Nulis
Nulis Ukara Adhedhasar Gambar
Nulis ukara adhedhasar gambar ateges ukara-ukarane mau ditulis adhedhasar kahanan nyata kang ana   ing gambar.

Sadurunge nulis kowe kudu nggatekake gambar kanthi premati, banjur ngentha-entha ukara kang trep ditulis.
Kowe bisa golek tembung kang baku saka gambar mau banjur dikembangke dadi ukara kang becik.

Gatekna gambar ing ngisor iki!

Adhedhasar gambar ing sisih kiwa kowe bisa gawe ukara, kaya ing ngisor iki!
No.
Gambar
Ukara
1.


Gb. Saking : http://surabaya.tribunnews.com/2012/12/03/festival-dolanan-anak
Iki Rita karo Rusti
Rita tanggane Rustri
Saben dina bocah loro dolanan bareng.
Saiki lagi padha dolanan dakon.


  1.  


Gb. Saking :  http://sidomi.com/301455/20-anak-indonesia-punya-kesempatan-berlatih-di-inggris/
Doni, Roni lan Danang lagi dolanan bal-balan. Bal-balane ing lapangan. Bocah 3 mau kepengin dadi pemain Timnas. Mulane bocah 3 mau padha sregep latihan bal-balan.

  1.  


Gb. Saking : http://idea.lk.ipb.ac.id/2012/10/28/potret-pendidikan/
Siti, Rangga, lan Firman lagi sinau kelompok.
Mapane ing omahe Siti.
Bocah telu iku lagi nggarap PR Basa Jawa.Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Materi Bahasa Jawa SD Kelas 1/ II (Pelajaran III)"

Back To Top