Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Bahasa SD Kelas 5/2 (Pelajaran 4)


Standar Kompetensi
1. Mendengarkan
Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan melalui pembacaan teks cerita rakyat dan tembang macapat
2. Berbicara
Mampu mengungkapkan pendapat dan perasaan secara lisan, mendheskripsikan benda dan menanggapi persoalan faktual sesuai dengan unggah-ungguh.
3. Membaca
Mampu membaca dan memahami teks cerita anak, membaca indah dan membaca huruf Jawa
4. Menulis
Mampu menulis laporan sederhana dalam ragam bahasa Jawa tertentu dan menulis huruf Jawa

Kompetensi Dasar
1.2   Mendengarkan tembang Mijil
2.1   Mendeskripsikan benda sekitar               
3.2   Membaca indah           
4.2  Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan pasangan
 

  1. Nyemak : Tembang Mijil
Pathokane/wewatone tembang macapat:
1.   Guru gatra yaiku cacahing larik saben sapada.
2.   Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra.
3.   Guru lagu/dhong dhing yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra.
4.   Pada yaiku bait.
Wewatone tembang mijil yaiku:
1.   Sapada tembang mijil ana 6 gatra yaiku 10i, 6o, 10e, 6i, 6u
2.   Tembang mijil kasebut mawa laras pelog pathet barang
3.   Maknane: sapa waae sing ora bisa nyimpen wadi (rahasia) bisa diparibasakake nggenthong umos. Saben oleh pawarto utawa kabar sing sipater rahasia, terus dikandhakake marang sadhengah uwoh kanthi gupuh
Mijil Laras pelog pathet Nem
6           6           1           2,          2           2           2          2  1       2           3          
Sa    -    pa         no    -    ra,         bi     -    sa        nyim   -    pen     wa  -    di,
1           6           1           2  3       1  2       2
ran        ang   -    gen   -    thong    u     -   mos,
1           2           3           1  2       6             5         5           5           5           6  5 3   
sa     -    ben        ki     -     sen       nu     -      li           mi   -     jil           ka     -          beh,
 2          3           5           6           5           3           3           3           3           3
tan    -    pa         wang -  wang  den       nya       ngo -     war   -   a      -     wir,
 5          6           6           6           6           5  6      
sa    -    dhe   -   ngah      ka    -     pang  -   gih,
2           3           5           5           6  5       5  3
den   -   we   -   dhar   -     i             gu     -    pyuk.


Garapan
Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi rerembugan karo kanca kelompokmu!
1.   Apa sing diarani guru wilangan?
Wangsulan:
cacahing wanda saben sak gatra
2.   Apa pitutur kang ana ing tembang Mijil ing dhuwur?
Wangsulan:
sapa wae sing ora bisa nyimpen wadi (rahasia) bisa diparibasakake nggenthonh umos. saben olen pawarta utawa kabar sing sipate rahasia terus dikandhakake marang sadhengah uwong kanthi gupuh.
3.   Kepiye guru lagu lan guru wilangane tembang Mijil?
Wangsulan:
10i, 6o, 10e, 6i, 6u
4.   Apa sing diarani guru lagu?
Wangsulan:                                        
tibaning swara ing pungkasaning gatra
5.   Coba tulisna tembang Mijil ing dhuwur larik kaping telu!
Wangsulan:                 
saben kisen nuli mijil kabeh


B.Micara : Dheskripsike Barang
1.   Gawe Dheskripsi Barang ing Sakiwa Tengen
Dheskripsi iku tegese nggambarake. Dadi wong sing dheskripsekake sawijining barang kudu bisa cetha nyebutake ciri-cirine supaya wong liya bisa mbayangake utawa bisa nggambarake ana pikirane, barang apa kang dikarepake. Dheskripsekake barang bisa dinggo nyritakake marang wong sing durung tau weruh apa sing dicritakake mau utawa dinggo nalika nyritakake barange nanging lali jenenge barang iku.
2.   Tuladha Dheskripsi
a.   Dheskripsekake eskalator: Aku wingi dijak omku menyang mall weruh barang sing apik tenan. Barange iku kaya undhak-undhakan omah tingkat. Anehe bisa mlaku dhewe, mlakune ana sing munggah ana sing mudhun. Dadi yen arep munggah lantai dhuwure utawa mudhun menyang lantai ngisore ora usah mlaku, cukup marani barang iku, terus meneng wae mengko bisa tekan dhewe.
b.   Dheskripsekake kelas: Aku sekolah kelas lima SD. Kelasku cilik nanging resik, mapane ana tengah gandheng karo kelas papat lan kelas enem. Ing pojok mburi kelasku ana lawang tembusan menyang kelas enem, ing ngarep uga ana lawang tembusan menyang kelas papat cedhak karo lawang sing dinggo mlebu metu saka kelasku. Ngarep kelas ana papan tulis loro, siji putih sing biasane ditulisi nganggo spidol, siji maneh ireng biasane ditulisi nganggo kapur. Mejane Pak Guru ana ngarep madhep mejane murit-murit kursine mung siji. Mejane murit madhep papan tulis, saben sameja ana kursine loro, mejane akeh tur ditata rapi. Olehe nata sing nyamping patang baris, sing mundur limang sap diurutke meja ngarepe.


C.Maca : Maca Endah Geguritan

Wayah Wengi
Yen pinuju wayah wengi
langite terang
banjur tumengaa ing tawang.
Kita bakal nyipati
saperangane gelaring alam
Abyoring langit kang sumilak
sinebaran lintang-lintang pating krelip
Gedhe cilik
kaya wis sengadi tinata panggonane
Angin sumilir
ngobahake kekayonan lan gegodhongan
kang ngandhut aruming gandane kekembangan
Sing kaya mangkono kuwi
sayekti bisa nuwuhake rasa
pangrasa tentrem ing ati kita
Nanging luwih saka iku,
apa sing kaya mangkono mau
ora ngosikake kita
tumrap Kaluhuraning Gusti Kang Maha Agung
kang wus mranata sakabehing mau
Karya: N.N

Garapan
Wangsulana soal-soal ing ngisor iki miturut geguritan ing dhuwur !
1.   Kahanan piye kang bisa nentremake ati?
Wangsulan:     
angin sumilir ngobahake kekoyonan lan gegodhongan kang ngandhut aruming gandane kekembangan
2.   Apa isine pada pungkasan?
Wangsulan:     
tandha sukure marang Gusti
3.   Wayah apa sing dicritakake ing geguritan iku?
Wangsulan:       
wayang mbengi
4.   Kepiye kahane langit wektu iku?
Wangsulan:     
langite terang
5.   Apa wae sing bisa di deleng ing langit?
Wangsulan:     
lintang sing pating krelip, mega


D. Nulis : Aksara Jawa Pasangan
Nulis aksara Jawa migunakake pasangan aksara Jawa.
1.   Dhentawyanjana (Urutan Alfabet Jawa) lan Pasangane.
a  H
        ha
n   N
        na
c  C
    ca
r  R
         ra
k  K
        ka
f   F
       da
t T
      ta
s  S
        sa
w W
          wa
l  L
        la
p P
      pa
d  D
     dha
j J
        ja
y  Y
          ya
v  V
        nya
m M
      ma
g  G
      ga
b  B
        ba
q   Q
         tha
z  Z
        nga

2.   Gunane Pasangan kanggo Nyigeg Wanda Sangarepe utawa Mangku (Gantine Pangkon)
Dadi aksara sing dipangku pasangan mati utawa ora muni dene pasangane tetep urip.
Tuladha: kapal kayu yen ditulis aksara Jawa nganggo pangkon (     \ ) dadi kpl\ kyu
nanging pangkon iku mung kena digunakake ana mburi menawa ukarane wis entek, ora kena manggon ana tengah mula pangkon diganti aksara samburine utawa sakbare pangkon. Aksara iku diganti pasangane supaya dadi pangkon utawa mangku. Aksara sing dipasangi dadi mati kaya dene dipangku dene pasangan sing mangku tetep urip. Dadi nulise kapal kayu sing bener iku.

Garapan
Tulisan Jawa iki tulisen sing rapi ana buku tulismu banjur wacanen ana ngarep kelas kanthi sik-sik ngacungake driji marang gurumu, banjur tulisen uga latine!
mnukGgkMbu/duwu/nemB|[sMgputihky snTenKenQel\

sÓ|kusÓ|kub[qokZ=[gokLmBibqikRkenaurik\

ankKif=mLyumLyuturutSe[kolhanSe[kolhan\

Wangsulan :
manuk gagak mabur dhuwur nembus mega putih kaya santen kenthel, sluku sluku bathok nganggo klambi bathik ra kena urik. anak kidang mlayu-mlayu turut sekolahan-sekolahan.


Garapan
Tulisen nganggo aksara Jawa migunakake pasangan!
1.   Klambi bathik  :______________________
Wangsulan :
kL mBi b vi k\
2.   Tumbas tinta    : _____________________
Wangsulan:
tu m Bs Tin T
3.   Sakit untu        : _____________________
Wangsulan :
s kit Hu nTu
4.   Mangan tahu   : _____________________
Wangsulan :
m qnTau
5.   Iwak cupang    : _____________________
Wangsulan :
ai wkCu p=
6.   Lilin biru          : _____________________
Wangsulan :
li linBi ru                 
7.   Jangan kacang : _____________________
Wangsulan :
j qn K c=
8.   Anak wedhus  : _____________________
Wangsulan :
a nk We du s\

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Bahasa SD Kelas 5/2 (Pelajaran 4)"

Back To Top