Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Soal Basa Jawa Kelas 6/2 (Kompetensi 3)A.  Wacanen kanthi premati!
Ndandosaken Sepedha Motor
Bapak mundhut sepedha motor enggal. Anggenipun ngreyen sampun angsal 500 kilometer. Manut buku paugeran servis, kedah servis sepisan. Pramila lajeng dipunasta dhateng bengkel. Wonten ing bengkel, lampu, rante, reting, busi, lan mesinipun dipuntiti, bokmanawi wonten ingkang kedah dipunsetel.
Sareng sedaya sampun dipuncek (dipuntiti), boten wonten ondherdhil ingkang dipungantos. Namung dipunsetel kemawon. Toya akinipun dipunjogi. Olinipun dipuntap, dipungantos oli enggal.
Bengkel lenggananipun bapak pancen sae. Naminipun bengkel “Putra Jaya Motor”. Pirantosipun komplit.
Tenaganipun timur sedaya, dhasar lulusan saking STM mesin. Pramila boten mokal menawi gadhah ketrampilan dhateng mesin. Tumandangipun cepet, cekat-ceket, tur alus garapanipun. Pramila tiyang ingkang nyervisaken kathah, ngantos dipunrencangi antri.
Boten ngantos kalih jam, sepedha motoripun bapak sampun dados, lajeng dipuncobi, dipuntumpaki dhateng margi. Sepedha motoripun bapak dados sekeca malih. Dhasar bapak punika kikrik dhateng mesin. Nalika kagunganipun ingkang lami kemawon uger sampun kangge tindak angsal 1500 kilometer enggal-enggal dipunasta dhateng bengkel. Menapa malih samenika sepedha motoripun enggal.
(Kapethik saka Wursita Basa 6)

B.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis adhedhasar wacan ing dhuwur!
1.   Pirang jam tenaga bengkel anggone ndandani motore bapak?
Wangsulan:     
Ora nganti 2 jam
2.   Ing wacan kang irah-irahane “Ndandosaken Sepedha Motor” ana tembung kikrik! Apa karebe?
Wangsulan:     
Sirikan utawa wegah kang sembarangan
3.   Nalika nyervis sepisan sepedha motore wis nuduhake angka pirang kilometer?
Wangsulan:     
500 km
4.   Bengkel langganane bapak jenenge apa?
Wangsulan:     
Putra Jaya Motor
5.   Tenaga montir iku biasane lulusan saka sekolah apa?
Wangsulan:     
Lulusan STM mesinC.  Wenehana tandha ping (x) ana aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang trep!
1.   Kompresor iku piranti ing bengkel kanggo ....
a.   ngetokake oli
b.   nyedhot bensin
c.   ngetokake angin
d.   ngencengake sekrup
Wangsulan : c
2.   Tanduran tebu ditandur saprelu kanggo gawe ....
a.   sirup                     
b.   gula Jawa
c.   gula pasir             
d.   kecap
Wangsulan : c
3.   Danu nonton ... lakone Arya Penangsang.
a.   sandiwara             c.   wayang wong
b.   kethoprak             d.   sinetron
Wangsulan : b
4.   Akeh prajurit sing padha nemoni pralaya ing madyaning peperangan.
      Pralaya tegese ....
a.   tetamu                   c.   mati
b.   cilaka                     d.   kabegjan
Wangsulan : c
5.   bpkNnF|/slk\ yen ditulis nganggo
      aksara Latin yaiku ....
a.   bapak nanduri salak
b.   bapak nandur salak
c.   kakak nandur salak
d.   bapa nandur salak
Wangsulan : b
6. ?si=nmBlBnSe[pd yaiku ... .

a.   ke/[nt\

b.   kusi/

c.   [sopi/

d.   [b=[kl\

Wangsulan : d
7.   Sawahe Pak Lurah digarap kebo pakanane solar, supaya lemahe empur.
      Kebo pakanane solar iku jenenge ....
a.   traktor                  
b.   generator
c.   kontraktor            
d.   montor
Wangsulan : a
8.   Menawa kowe gawe geguritan becike nganggo basa kang ....
      Tembung kang trep kanggo ngganepi ceceg-ceceg ing dhuwur yaiku ....
a.   prasaja                  c.   nggladrah
b.   mentes, endah      d.   akeh basa kawine
Wangsulan: b
9.   Kang kalebu sandhangan panyigeg yaiku ....
a.   layar, wigyan, cecak, pangkon
b.   layar, wignyan, pepet, cecak
c.   layar wignyan, cecak, suku
d.   layar, wignyan, pepet, suku
wngsulan : a
10. Gajah galak, yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ....
a.   gjihglk\

b.   gjhgnk\

c.   gjhglk\

d.   gjhgulk\

Wangsulan : c
11. Wong sing pakaryane mbeleh kewan kayata sapi, wedhus diarani ....
a.   dhokter                 c.   jagal  
b.   pandhe                  d.   profesor
Wangsulan : c
12. Sing dadi wosing alinea iku diarani ....
a.   paragraf                c.   judhul
b.   alinea                    d.   pikiran pokok
Wangsulan : d
13. Para siswa ingkang badhe kemping kedah nyusun palilah dhumateng tiyang sepuhipun.
      Tembung palilah tegese ....
a.   sangu                    c.   sedherek
b.   idin                        d.   awisan
Wangsulan : b
14. Nalika ketemu bapak/ibu guru prayogane ....
a.   meneng wae
b.   golek dalan liya
c.   aruh-aruh
d.   ethok-ethok ora weruh
Wangsulan : c
15. Dadi wong iku aja seneng cidra.
      Tembung cidra tegese ....
a.   ora ngapusi           c.   ngapusi
b.   ora melu                d.   wegah ngapusi
Wangsulan : c
16. Karangan kang wujude dialog diarani ....
a.   paragraf                c.   gancaran
b.   judhul                   d.   pacelathon
Wangsulan : d
17. Ing ngisor iki kalebu piranti gamelan, kajaba ....
a.   gender                   c.   gong
b.   kendhang              d.   drum
Wangsulan : d
18. Tukang nglantarake dol tinuku barang diarani ....
a.   kundhi                  c.   blandhong
b.   makelar                 d.   jagal
Wangsulan : b
19. Juru sungging yaiku tukang ....
a.   nggambar
b.   gawe wesi
c.   gawe inten
d.   negor kayu ing alas
Wangsulan : a
20. Tukang negor kayu ing alas diarani ....
a.   blencong               c.   blandhong
b.   blantik                   d.   pandhe
Wangsulan : c         
21. Wong sing arep babaran sing bener ditulung dening ....
a.   apoteker                c.   kasir  
b.   bidhan                   d.   mantri
Wangsulan : b
22. Ali pengin dadi ..., mulane bubar tamat SMP dheweke sekolah ana ing STM jurusan otomotif.
      Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing dhuwur yaiku ....
a.   montir                   c.   sopir  
b.   masinis                  d.   pilot
Wangsulan : a
23. Rangkane sepedha motor iki tugel, mula kanggo nyambung mbutuhake piranti arupa ....
a.   tali karet                c.   kuwas
b.   las                          d.   lem
Wangsulan : b
24. Pak dhirektur nugasi ... supaya gawe surat pemberitahuan kanggo para karyawane.
a.   bendhahara          c.   satpam
b.   office boy              d.   sekretaris
Wangsulan : d
25. Sang putri kedhaton karo abdine sing nata lan mematut tanduran rembugan gayeng sinambi guyonan.
      Abdi mau diarani ....
a.   juru dang              c.   emban           
b.   juru rawat            d.   juru taman
Wangsulan : c                      
Wacan iki kanggo pitakonan angka 26-29!
Dewi Sri
Dewi Sri putrane Sri Maha Punggung karo Dewi Bremaniyati kang isih titisane Dewa Brahma. Dewi Sri kagungan rayi Raden Sadana. Kekarone ora kuciwa ing warna, tansah runtang-runtung.
Kacarita ing sawijine dina, Dewi Sri dilamar Prabu Pulaswa, arupa raseksa saka Nagara Medhangkumuwung. Ora gelem nampa malah mendra saka negara cumondhok ing Medhangtamtu. Ki Buyut Wangkeng lan Niken Partini anggone ngrengkuh ora beda putrane dhewe.
Adhine Raden Sadana diutus ngupadi mbakyune ketemu ing Medhangtamtu. Sang putri dirimuk supaya kondur kedhaton, nanging ora kersa. Kekarone malah banjur ngulandara cumondhok ing Dhukuh Sri Ngawanti.
Negara Purwa crita kelangan Dewi Sri lan Raden Sadana. Sang Prabu banjur ngutus Harya Nitipraja supaya nggoleki. Awit pituduhe pandhita putri Begawan Rukmawati, Harya Nitipraja ketemu ing pedhukuhan Sri Ngawanti. Utusane sang prabu gagal wigal, jalaran Dewi Sri lan Raden Sadana ora kersa kondur.
Sang Prabu Maha Punggung semu duka, banjur sumusul dhewe menyang Sri Ngawanti. Sawise ketemu marang putrane, dingendikani lan dirimuk cara alus supaya kondur, tetep mopo ora kersa. Pangendikane sang Prabu, “Nini Dewi Sri, dene wangkot ora kersa kondur yen sira tetep neng Dhukuh Sri Ngawanti, apa sira kepingin nglungsungi kaya ula?”
Mandi sabdane sang Prabu, Dewi Sri malih rupa dadi ula sawa, dene Raden sadana dadi manuk sriti. Ula sawa tumuju menyang Praja Wiratha. Kyai Wrigu lan Nyai Wunari nemu ula sawa mau. Ula digawa mulih didokok petanen omah kanggo nyirep anake sing nangis.
Ing kono ula sawa ngatonake darma bektine. Bathara guru ngutus dewa supaya ngruwat ula sawa mau dadi widadari. Widadari Dewi Sri banjur diwisudha dadi dewaning andum pangan. Dewi Sri nuntun kawula pedhukuhan kono anggone olah tetanen. Dene rayine, manuk sriti (Raden Sadana) diruwat banjur diwisudha dewaning sandhang. Sawijining dina Dewi Sri lan Raden Sadana sing wis dadi dewaning pangan lan sandhang banjur nemoni titisaning Bathara Wisnu, yaiku Sri Kresna saprelu nyuwun sesuluh anggone paring sandhang  pangan marang kawula alit.
26.  Dewi Sri iku putrane ....
a.    Prabu Pulaswa
b.    Prabu Maha Punggung
c.    Ki Buyut Wangkeng
d.    Harya Nitipraja
Wangsulan: b.
27.  Harya Nitipraja bisa nemokake Dewi Sri lan rayine amarga entuk pituduh saka ....
a.    Begawan Rukmiwati
b.    Bathara Guru
c.    Bathara Wisnu
d.    Sri Kresna
Wangsulan: a.
28.  Dewi Sri kena sabdane sang Prabu amarga ora gelem diajak bali menyang kedhaton. Dewi Sri banjur malih dadi ....
a.    pari                    c.    ula
b.    manuk sriti        d.   cecak
Wangsulan: c.
29.  Ringkesan isi crita saka wacan ing dhuwur kang ora bener yaiku ....
a.    Dewi Sri lan Raden Sadana sulistya ing warna.   
b.    Dewi Sri kersa dilamar dening Prabu Pulaswa.
c.    Dewi Sri malih dadi manuk sriti lan Raden Sadana malih dadi ula.       
d.    Sawise dadi dewa, Dewi Sri lan Raden Sadana nemoni Sri Kresna saprelu nyuwun sesuluh anggone paring sandhang pangan.
Wangsulan: b.
30.  Kerangka karangan:
a)    Pengertian kegiatan ekstrakurikuler.
b)    Jinise kegiatan ekstrakurikuler.
c)    Paedahe melu kegiatan ekstrakurikuler.
d)    Carane ngatur wektu supaya melu kegiatan ekstrakurikuler.
       Kerangka karangan ing ndhuwur sing pantes dadi temane yaiku ....
a.    isine kegiatan ekstrakurikuler 
b.    kegiatan esktrakurikuler
c.    jinise ekstrakurikuler
d.    prelune kegiatan ekstrakurikuler
Wangsulan: b.
31.  Wong (desa) padha sayuk rukun saiyeg saekapraya padha ndandani dalan supaya transportasi bisa lancar. Tembung ing njero kurung benere ....
a.    desane               c.    sadesa  
b.    ndesane             d.   padesan
Wangsulan: c.
32.  “Hee, bocah murang tata, lunga saka kene opa ora?”
       Ukara sing kaucap iku nuduhake yen lagi ....
a.    sedhih                c.    nesu
b.    seneng               d.   gela
Wangsulan: c.
33.  Miturut unggah-ungguhing basa, ukara sing bener ing ngisor iki ....
a.    Dhik Harti sanjang bilih ibu saweg tindak peken.
b.    Dhik Harti ngomong bilih ibu lagi lunga pasar.
c.    Dhik Harti caturan bilih ibu saweg mangkat peken.
d.    Dhik Sumi ngendika bilih ibu kesah menyang peken.
Wangsulan: a.
34.  A : ”Pancen dheweke iku mung abdine Raden Janaka, nanging tansah dibutuhake amarga seneng nglipur ati”.
       B   : “Kajaba saka iku, anake Semar sing tengah iku diarani Ronggungjiwan, tegese loro mertanggung, siji kedawan”.
       A : “Wah iya awake pancen gedhe ndhuwur, tur irunge dawa”.
       Pacelathon iku nyethakake sawijining paraga yaiku ....
a.    Semar                c.    Petruk
b.    Gareng              d.   Bagong
Wangsulan: c.
35.  Kowe kuwi yen ana ing ngomah aja seneng mung nggegem tangan. Nggegem tangan tegese ....
a.    njotosi kancane
b.    keset nyambut gawe
c.    seneng makarya
d.    ora gelem leren
Wangsulan: b.
Wacan kanggo soal nomer 3640
Sabubare lakon Duryudana Gugur, ing nagara Ngastina para Kurawa sing isih urip mung kari siji, yaiku Raden Kartamarma. Bebarengan karo Raden Aswatama, Raden Kartamarma gawe cara kepriye carane supaya bisa numpes Pandhawa. Sawijining wengi Raden Kartamarma lan Raden Aswatama bisa mlebu pesanggrahan Hupalawija, sawijining pesanggrahane para Pandhawa.
Raden Kartamarma lan Raden Aswatama bisane mlebu ing sajroning pesanggrahan iku karana lewat trowongan ngisor lemah kang digawe Raden Aswatama. Ana sajroning pasanggrahan Raden Kartamarma lan Raden Aswatama padha ngamuk, mateni sedulur-sedulur Pandhawa sing lagi turu angler.
Prabu Drestajumna kang lagi turu angler mati dening Aswatama. Raden Parikesit isih bayi, wengi kuwi durung turu malah nangis ngerti Raden Kartamarma nyedhak. Sikile Raden Parikesit mancal-mancal. Panah Pasopati sing ana sacedhake Parikesit kepancal. Panah nylorot banter ngenani dadane Raden Kartamarma. Raden Kartamarma tekaning pralaya.
Dewi Wara Srikandhi lan Dewi Utari nglilir. Weruh kedadeyan iku banjur bengok-bengok. Raden Aswatama bingung mlayu nunjang palang. Wengi kuwi para Pandhawa pinuju ora ana pesanggrahan. Mula Dewi Srikandhi nggacar Aswatama. Nanging Wara Srikandhi ora bisa nyekel malah gugur merga kaprejaya Aswatama.
Kanggo numpes Raden Aswatama, mulane Raden Werkudara diprentah Prabu Kresna supaya nggoleki Aswatama saketemune. Bareng Raden Aswatama bisa dirangket dening Raden Werkudara, mula banjur kaprejaya Raden Janaka kanthi kajemparing panah. Raden Aswatama tekaning pralaya.
36.  Sabubare lakon Duryudana Gugur, ing nagara Ngastina para Kurawa sing isih urip mung kari siji, yaiku ....
a.    Raden Janaka
b.    Raden Parikesit
c.    Raden Werkudara
d.    Raden Kartamarma
Wangsulan:  d.
37.  Prabu Drestajumna seda amarga diperjaya dening ....
a.    Raden Janaka
b.    Raden Aswatama
c.    Raden Kartamarma
d.    Raden Parikesit
Wangsulan:  b.
38.  Nalika Raden Aswatama tekaning pralaya, Raden Parikesit ....
a.    isih bayi             c.    wis gedhe
b.    wis tuwa           d.   isih cilik           
Wangsulan:  a.
39.  Sing merjaya Dewi Srikandhi yaiku ....
a.    Raden Aswatama
b.    Raden Janaka
c.    Raden Kartamarma
d.    Raden Parikesit
Wangsulan:  a.
40.  Raden Aswatama tumekane pralaya amarga kajemparing dening panahe ....
a.    Raden Parikesit
b.    Raden Kresna
c.    Raden Werkudara
d.    Raden Janaka
Wangsulan:  d.D.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1.   Indhustri gamelan akeh diproduksi ana ing dhaerah ....
Wangsulan :
Kota Gedhe
2.   Wiwit cilik bocah iku wis kulina lara ... mula ora aneh yen dadi mulya.
Wangsulan :
Laranen
3.   Arsitek iku wong kang gaweane ....     
Wangsulan :
ngarancng bangunan
4.   Ken Arok kepengin duwe keris, mula njaluk digawekake dening .... Gandring.
Wangsulan:
mpu              
5.   Montir mesin arep ngencengi paku ukir, mula mbutuhake ....
Wangsulan :
Obeng
6.   Masyarakat cedhak segara umume nyambut gawe dadi       
Wangsulan:
juru silem
7.   Sopir nglakokake bis wis apal dalane.
      Tembung nglakokake yen diudari dadi  ....
Wangsulan :
ng+lakok+ake
8.   Piranti kanggo manen pari ing jaman biyen diarani ....         
Wangsulan :
ani-ani
9.   ... uga diarani puisi Jawa.
Wangsulan :
geguritan
10. Prabu Kresna dadi ....    ngendhaleni kreta sing ditumpaki Raden Janaka.
Wangsulan:
Kusir

E.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1.   Apa gunane seneng maca geguritan?
Wangsulan:     
Supaya bisa dadi bocah kang kendel lan percaya dhiri
2.   Apa kang dikarepake sesorah iku?
Wangsulan:     
Micara ing sangarepe wong akeh utawa umum.
3.   Sregep nyambut gawe.
      Ukara ing dhuwur tulisen nganggo aksara Jawa!
Wangsulan:     
s]egepV mButG [ w
4.   qezukQezukK[roc]it
      Tulisen nganggo aksara Latin!
Wangsulan:     
Thenguk-thenguk karo crita
5.   Apa arane wong kang pagaweane golek berita/pawarta?
Wulangan:       
Wartawan

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal Basa Jawa Kelas 6/2 (Kompetensi 3)"

Back To Top