Materi Bahasa Jawa SD kelas 1/2 (Pelajaran I)
Standar kompetensi:
1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan sederhana (dongeng) dalam ragam bahasa tertentu.
2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan unggah-ungguh.
3. Mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar serta memahami isi teks.
4. Mampu menulis kalimat sederhana dengan huruf lepas, sambung, dan dikte.

kompetensi dasar:
1.1 Mendengarkan pesan lisan dalam ragam ngoko dan ngoko alus.
2.1 Menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda di sekitarnya.
3.1 Membaca nyaring
4.1  Menulis kalimat sederhana.


A. Nyemak
Ngrungokake Piweling
Semaken anggone gurumu macakake wacan babagan piweling ing ngisor iki!
Jam istirahat wis rampung.                                       
Bocah-bocah kelas 1 padha mlebu kelas.
Wancine pelajaran basa Jawa.
Ora let suwe Pak guru wis rawuh.
Asmane pak guru mau Pak Sudirja.
Pak guru ngendika menawa dadi bocah iku kudu:    
1.      Bekti marang Gusti Allah kang gawe urip.
2.      Bekti marang wong tuwa kang wis nggulawenthah (merawat) wiwit ing kandhungan.
3.      Bekti marang guru kang wis ngajari maneka ilmu.
Iku piwelinge pak guru marang para siswa supaya tansah diugemi.

Tugas mandiri
Golekana tembung kramane saka tembung ngoko ing ngisor iki!
No.
Ngoko
Krama
1.
Krasa
................................................
2.
Kurang
................................................
3.
Maju
................................................
4.
Banyu
................................................
5.
Gampang
................................................
6.
Lima
................................................
7.
Putih
................................................
8.
Lara
................................................
9.
Abang
................................................
10.
Sepuluh
................................................

Wangsulan :
1. raos                 6. gangsal 
2. kirang              7. pethak       
3. majeng            8. sakit/gerah           
4. toya                 9. abrit    
5. gampil              10. sedasa


Tugas kelompok
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki bebarengan karo kanca-kancamu! 
1.   Sapa kang diwenehi piweling?
      Wangsulan :  Bocah-bocah kelas 1
2.   Tulisna tuladha piweling kang becik, saliyane kang ana ing wacan!
      Wangsulan :  kawicaksanan guru
3.   Apa isine piweling mau?
     Wangsulan : sampun cetha
4.   Sapa kang menehi piweling?
      Wangsulan :  pak guru Sudirja
5.   Apa tegese nggulawenthah iku?
      Wangsulan :  merawat
 
B. Micara
Ngandharake jeneng lan gunane piranti omah
Gatekana gambare lan wacanen tulisane!
Gambar
Jeneng
 (gambar lemari)

Lemari(gambar kursi)

Kursi(gambar meja)

Meja(gambar piring)

Piring(gambar radhio)

Radhio(gambar sandhal)

Sandhal(gambar tipi)

Tipi(gambar sendhok)

Sendhok

Tes Mandhiri
Tulisen jenenge piranti ing ngisor iki, banjur tulisen gunane! 
No.
Gambar
Pitakonan
1.
(gambar tikar )

Jenenge yaiku .....
Gunane kanggo .....        

2.
(gambar HP )

Jenenge yaiku .....
Gunane kanggo .....

3.
(gambar sepatu )

Jenenge yaiku .....
Gunane kanggo .....        

4.
(gambar meja )

Jenenge yaiku .....
Gunane kanggo .....        

5.
(gambar radhio )

Jenenge yaiku .....
Gunane kanggo .....        


Wangsulan :
1. tikar, kanggo lungguh
2. HP, kanggo komunikasi
3. sepatu, kanggo lambaran sikil
4. meja, kanggo nyelehke barang
5. radhio, kanggo ngrungokake lagu lan berita


Tugas kelompok
Tulisen piranti-piranti kang ana ing ruwang tamu lan papan paturonmu! Tulisen ing papan ngisor iki!
Papan
Piranti
1. Papan paturonmu

kasur, ...............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
1. Ruang tamu

kursi, ................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Wangsulan : 
1. kasur, guling, bantal, kemul lsp.
2. kursi, meja, asbak, pot lan kembang lsp.


C. Micara
Maca seru
Wacanen kanthi seru!
Awas Banjir
(gambar banjir)
Udane deres tanpa leren.
Pancen wis wayah rendheng.
Saben dina mesthi udan.
Saka esuk nganti mbengi.
Desa Ngasem cedhak kali Pepe.
Sing kondhang banyune gedhe lan banter.
Warga Ngasem pada sayuk ngresiki got.
Nandur wit ing papan sing longgar.
Menawa udan teka ora buntet lan banjir.
Nyota kabukti menawa udan deres  lancar ora banjir.

 Tugas mandiri
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki, adhedhasar wacan ing dhuwur! Garapen karo kanca sabangkumu!
1.   Kepiye kali Pepe iku?
      Wangsulan : kali sing kondhang banyune gedhe lan banter.
2.   Kali apa sing cedak desa Ngasem?
      Wangsulan :  kali Pepe
3.   Apa isi/surasane wacan ing dhuwur kuwi?
      Wangsulan : nanggulangi banjir
4.   Padha ngapa desa Ngasem ben ora banjir?
      Wangsulan :  ngresiki got lan Nandur wit
5.   Mangsa apa yen kerep udan?
      Wangsulan :  mangsa rendheng

Tugas kelompok
Bebarengan karo kancamu, tembang ing ngisor iki Wacanen banjur tembangna!
Suwe Ora Jamu
Wis suwe ora jamu
Jamu godhong telo
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan dadi lega


D. Nulis

Nulis Latin Jejeg Disambung
Gatekna cara nulis aksara jejeg disambung ing ngisor iki!

1.     Roni tuku permen.
(tulisan latin)
2.     Rara lagi mlaku.
(tulisan latin)
3.     Simbah dhahar soto.
(tulisan latin)
4.     Mbak Rokha maca buku.
(tulisan latin)
5.     Simbah nembe sare
(tulisan latin)

Tugas Mandiri
Ukara ing ngisor iki gantinen dadi tulisan latin jejeg disambung! banjur wacanen!
1.     Rika mangan bakso


2.     Dodi ngombe susu


3.     Aku lagi maca


4.     Silvi tuku kembang


5.     Boneka pandha abangTugas Kelompok
Tembung-tembung ing ngisor iki tatanen bareng karo kanca-kancamu, banjur tulisen nganggo aksara jejeg disambung!
1.   lagi Deki – bal balan
      Wangsulan:


2.   sregep – padha – sinau
      Wangsulan:

     
3.   Mbak tri – gedhang – nggoreng
      Wangsulan:

     
4.   numpak – Rina – sekolah – mangkat – bis

      Wangsulan:


     
5.   kantor – tindak – Bapak
      Wangsulan:

     Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Materi Bahasa Jawa SD kelas 1/2 (Pelajaran I)"

Back To Top