Soal Bahasa Jawa semester gasal 2015/2016

sucofindo      
Bidang Studi Keahlian             :  Semua Bidang Studi Keahlian
Mata Pelajaran                       :  Bahasa Jawa
Tingkat / Semester                  :  XI / Gasal
Hari / Tanggal                           :             
Waktu                                      :
 


A.    Pilihen salah siji wangsulan kanggo soal-soal ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping (X) ing antarane a, b, c, d utawa e marang wangsulan kang bener!

1.          Ing ngisor iki paugeran guru lagu lan guru wilangan tembang pocung kang bener yaiku ... .
A.    12-u, 6-i, 8-i, 12-a                                                       D. 12-u, 6-a, 8-i, 12-u
B.    12-u, 6-a, 8-a, 12-a                                                    E. 12-u, 6-a, 8-o, 12-a
C.   12-u, 6-a, 8-i, 12-a

2.          Serat Wedhatama iku satunggaling serat kang kaserat dening ... .
A.    KGPAA Mangkunegara I                                            D. KGPAA Mangkunegara IV
B.    KGPAA Mangkunegara II                                           E. KGPAA Mangkunegara V
C.   KGPAA Mangkunegara III
3.          Tegese tembang pocung ing basa Indonesia ngisor iki satitekna!
Nafsu angkara yang besar ada di dalam diri
Kuat menggumpal,
Menjangkau hingga jaman,
Jika dibiarkan berkembang akan berkembang dan berubah menjadi gangguan.

Tembang ing ngisor iki kang dadi tegese ing basa Indonesia dhuwur yaiku ... .

A.       Ngelmu iku, kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangakese dur angkara

A.                     Nora uwus kareme anguwus-uwus
Uwose tan ana
Mung janjine muring-muring
Kaya buta buteng betah anganiaya
B.       Angkara gung, neng angga anggung gumulung
Gegolonganira
Triloka lekeri kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda

B.                     Sakeh luput ing angga tansah linimput
Linimpet ing sabda
Narka tan ana udani
Lumuh ala ardane ginawa gada
C.       Beda lamun kang wus sengsem Reh ngasamun
Semune ngaksama
Sasamane bangsa sisip
Sarwa sareh saking mardi martatama


4.        Kang diarani cakepan tembang ing macapat yaiku ... .
a.  Syair                                                                                     d. Slendro pelog
b.  Cengkok                                                                               e. Pathet
c.  Titi laras

5.        Tembang-tembang ing ngandhap menika satitekna!
1.      Mijil                                                                         7. Dhandanggula
2.      Maskumambang                                                    8. Durma
3.      Wirangrong                                                             9. Sekar
4.      Sinom                                                                    10. Megatruh
5.      Asmarandana                                                        11. Ilir-ilir
6.      Gambuh
Ingkang mlebet tembang macapat manggen wonten angka ...
a.  1,2,4,5,6,7,8,10                                                                    d. 1,2,4,5,6,7,9,10
b.  1,2,3,5,6,7,8,10                                                                    e. Sedaya tembang macapat
c.  1,2,4,5,6,76.        Simaken tembang Pocung ing ngisor iki!
Pocung
Siswa iku kudu manut marang guru
Rukun marang kanca
Aja drengki aja srei
Aja climut aja jail aja nakal
          Surasaning tembang pocung ing ndhuwur ngandhut bab ing ngisor iki, kajaba …..
a.        unggah- ungguh                                                              d. Watake drengki
b.        moral                                                                               e. tumindak becik
c.        budi pekerti

7.        Sing dudu paugerane nggawe tembang ing ngisor iki, kajaba …..
a.        guru wilangan                                                                  d. guru gatra
b.        watak tembang                                                                e. guru tembang
c.        guru lagu

        Wacan sesorah ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 8!
Rounded Rectangle: ......
Kula Prasetya Pamungkas minangka wakilipun kanca-kanca kelas 12 keparenga matur wonten ngarsa panjenengan sedaya, awit sekedhap malih badhe nilaraken sekolahan menika. Kula ngaturaken panuwun dhateng Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu guru ingkang kanthi kaikhlasan saha katresnan anggenipun nggulawenthah kula sakanca saengga wonten UAS/UAN pikantuk biji ingkang sae..
Kula minangka wakilipun kelas 12 nyuwun pangapunten menawi wonten tindak tanduk kula sakanca ingkang mboten mranani panggalihipun Ibu Kepala Sekolah saha Bapak/Ibu Guru salebetipun kula ngangsu kawruh ing sekolahan menika. Kula sakanca ugi tansah nyuwun pangestu supados saget nglajengaken wonten pawiyatan ingkang inggil utawa makarya jumbuh kaliyan katrampilan.
......
 8.          Pidhato iku ngaturaken panuwun marang Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu guru, alesane ... .
A.    Amarga kang pidhato iku wis diweneni kesempatan kanggo maju pidhato.
B.    Amarga kanthi kaiklasan saha katresnan anggone menehi piwulang kabeh bisa lulus oleh biji kang becik.
C.   Amarga kanthi  kaiklasan saha katresnan anggone menehi piwulang kabeh bisa seneng anggone sinau.
D.   Amarga wis diwenehi biji kang becik.
E.    Amarga kanthi kaiklasan saha katresnan anggone menehi piwulang kabeh bisa lulus oleh pagaweyan kang becik.

9.          Dudutan, pangarep-arep lan ngaturaken luput anggone matur iku perangan tanggap wacana kang diarani ... .
A.    Salam pambuka                                                                 D. wasana
B.    Purwaka                                                                            E. Salam Panutup
C.   Surasa

10.       Bisa dipahami lan orane pambagyaharja iku yen kang ngandharake cetha dirungokake saka basa lan swarane. Saliyane iku yen nindhakake kanthi tata cara kang bener mesthi diajeni dening pamirenge. Bab kasebut dadi salah sawijiing tata cara nalika pambagyaharja kang diarani ... .
A.    Nggunakake basa kang angel
B.    Gawe cengkorongan sesorah
C.   Mekarake cengkorongan sesorah iku kanthi milih tembung-tembung kang bener.
D.   Nggatekake unggah-ungguh
E.    Maragakake utawa mraktekake kanthi kedal, wirama, lan patrap kang bener.

11.       Ing desaku bapak kulina kadhapuk dadi sesulih priyayi kang duwe gawe, pakaryan iku atur pambagyaharja. Nalika pasamuan ing kutha, bapak ngagem jas nasional lan ing desa ngagem kejawen jangkep jumbuh kalih panjalukane ingkang kagungan kersa. Perangan iki bab-bab wigati amrih prayogane wedharan kang diarani ... .
A.    Ngreteni wawasan pamireng kang bakal ngrungokake tanggap wacana
B.    Ngreteni wektu sesorah kang diwenehake
C.   Ngreti jinise tanggap wacana lan tema acara
D.   Nyepakake bab-bab lan piranthi kang dibutuhake nalika tanggap wacana
E.    Busana kang jumbuh karo swasana
12.     “Bapak  Kepala Sekolah SMK Karya Nugraha Boyolali ingkang satahu kula bekteni. Bapak/Ibu Guru saha Karyawan SMK Sakti Ngawi ingkang dahat kinurmatan. Kanca-kanca kelas 9 lan adhik-adhik kelas 7 sarta 8 ingkang kula tresnani. Sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken  ngonjukaken puja-puji syukur ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat dhumateng sedaya ingkang sami ngrawuhi ing adicara ing siyang punika.”
Miturutmu, prathelan pidhato ing dhuwur kalebu perangane … .
a.      salam pambuka                                                                d.     Wasana Basa
b.      Purwaka basa                                                                   e.     Panutup
c.     Surasa basa

13.     Satitekna pethikan sesorah ing ngisor iki!
Ingkang sepisan Bapak Ibu Sunarto ngaturaken salam taklim katur dhumateng panjenenganipun Bapak/Ibu Mulyono sakulawarga kanthi pepuji mugi-mugi kulawarga ing ngriki tansah pinaringan berkah lan rahmating Gusti Allah, katebihna saking sedaya rubedaning agesang, cinaketna bagya mulya, lan tansah rahayu basuki.
Pethikan pidhato kasebut kalebu perangan  isi sing diaturi salam taklim yaiku ...
a.  Bapak Sunarto                                                                                        
b.  Ibu Sunarto                                                                                             
c.  Bapak Ibu Mulyono
d.  Kang pasrah temanten                                                                                            
e.  Rahayu Basuki

14.       Kanggo mangerteni watak paraga siji lan liyane sajroning novel bisa katitik saka bab ing ngisor iki, kajaba ... .
A.    Katrangan langsung sing diandharake pangripta sajroning crita.
B.    Lumantar caturan/pirembugan (dialog) ing antarane para paraga
C.   Lumantar pepiling sajroning crita
D.   Tumindak sing dilakoni dening paraga
E.    Kedadeyan-kedadeyan sing dilakoni paraga  

15.       Ing ngisor iki kang ora klebu ciri-cirine novel Jawa yaiku ... .
A.    Critane sakeplasan (dirungokake sepisan langsung tamat)
B.    Isine padhet
C.   Isine crita dawa sarta ngrembug pitutur, piweling lan panyaruwe
D.   Basane pantes lan duweni crita ringkes
E.    Mung duwe alur siji

16.       Ing ngisor iki bab kang kalebu rerangkening kedadeyan kang mbentuk alur, yaiku ... .
A.    Paparane crita
B.    Critane wiwit ana masalah
C.   Ana masalah ing antarane paraga
D.   Masalah luwih gawat
E.    Pepiling sajroning crita

17.     Pepeling kang kakandhut ing crita utawa pesen pangripta marang pamaca diarani ... .
A. Underan topik                                                                       D. Amanat
B. Padunungan                                                                         E. Pasemon
C. Pamawas

18.     Carane pangripta netepake dhirine sajroning crita diarani ... .
A. Pamawas                                                                              D. Padunungan
B. Pepiling                                                                                 E. Pasemon
C. Underan

19.     Urutane crita saka kedadeyan saiki mundhur ing kedadeyan kang wis kepungkur banjur mbaleni kedadeyan saiki maneh diarani alur ... .
A. Maju                                                                                      D. Mundhur-maju-mundhur
B. Mundhur                                                                               E. Novel Jawa 
C. Campuran

20.     Wujudipun tarub arupi nam-naman blarak ingkang dipunwastani bleketepe, kapasang ing inggil emperan utawi pawonan. Anggenipun masang bleketepe dening tiyang sepuh kakung kanthi dipunbiyantu ibunipun, mengku piwulang bilih antawisipun bapak kaliyan ibu kedah ... .
A. Ngajeni                                                                                 D. Ngladeni
B. Bantu-binantu                                                                       E. Ngayomi
C. Ngormati

21.     Pasemon mugi-mugi penganten saged resik saking sukerta saha manggih kesucen lair lan batos, diunsaranani kanthi tatacara ... .
A. Midodareni                                                                            D. Ngerik rambut
B. Dodol dhawet                                                                       E. Siraman
C. Kumbakarnan                                                                                          

22.     Pratelan bilih temanten sampun kenceng penggalihipun badhe palakrama, dipunsaranani kanthi ubarampe ... .
A. Tebu wulung                                                                         D. dhawet  
B. Gedhang suluh                                                                     E. Ron-ronan
C. Cengkir gadhing

23.     Panyuwun mugi-mugi penganten tansah manggih pepadhang saha dados tiyang pinunjul, kaubarampeni sarana ... .
A. Tebu wulung                                                                         D. dhawet
B. Gedhang raja                                                                        E. Ron-ronan
C. Cengkir gadhing

24.     Penganten kekalih nyuwun donga pangestu dhumateng rama ibunipun saha rama ibu marasepuh minangka piwucal bilih putra tansah ngabekti dhumateng tiyang sepuh kekalih.
Pratelan ing inggil menika katindakaken ing tatacara ... .
A. Sungkeman                                                                          D. Dulangan
B. Kacar-kucur                                                                          E. Wisudha
C. Bobot timbang

25.     “Bro, Jeruk iku ngandhut vitamin apa hayo?”
Tembung kang kacethak miring ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara jawa dadi … .
A.   p+tmin
B.    p+timn\
C.   ptmin\
D. pi+tmin\
E.    pitmin\

26.     Ing ngisor iki kang kalebu jeneng wong yaiku … .
A.   f+iki/
B.    p+timh
C.   k+tib\
D.   k+utBh
E.    wezi
27.     Juragan Harno lagi menehake sedekah kanggo fakir miskin ing desane.
        Tembung kang kacethak miring iku Manawa ditulis nganggo aksara jawa dadi ….
A.     p+ki/misin\        
B.     p+ki/misKin
C.     p+kimisKin\        
D.     p+ki/misKin\
E.     p+kimsKin\
28.     Ing ngisor iki kang dudu aksara rekan yaiku … .
A.     p+
B.     g+
C.     j+
D.     t+
E.     f+
29.     Akara rekan iku gunane kanggo nulis … .
A.    aksara Jawa
B.    Tembung Jawa
C.    Wiwitane ukara
D.    Pungkasane ukara
E.    Tembung mancanegara
30.    ?pkJ+ainufinLnB|p+timhne[mBda/.
Kang lagi dhahar yaiku …
A.   pkJ+ainufinLnB|p+tim\
B.    pkJ+ainufin\
C.   bup+timh
D.   pkJ+ainufinLnB|alimh
E.    pkJ+ainufinLnB|p+timh

B. Pitakonan kanthi aksara Jawa ing ngisor iki wangsulana kanthi wangsulan kang bener lan pener!

  1. Tulisen tuladhane pambuka sesorah kanthi underan topik pahlawan utawa pendhidhikan! Migunakna ejaan basa Jawa kang trep!
  2. Tembang pocung ing ngisor iki satitekna kanthi premati!

Ngelmu iku, kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangakese dur angkara

       Tembang Pocung ing dhuwur tulisen apa kang dadi tegese! Tulisen ngangge basa Indonesia!
  1. Sebutna tuladhane novel Jawa iku! tulisen 5 mawon!

  1. Tembung-tembung ing ngisor iki tuisen kerata basane!
a.        Cengkir
b.        Gedhang
c.        Sindur
d.        Tebu
  1. Paragraph kang nganggo aksara rekan ing ngisor iki wacanen kanthi tliti banjur tulisen latine!
?mu=ghkji
?pkG+j+lilgiw[amu=ghkjik[rog/w[nyaikubup+timh. rwuh[azsTbvuj+mJ+m\
t=gtep[ro[npdfipri=zisiqikSiqik,semnaugkulw/gku. swi[skuwikulw/g[n pkG+j+liznkK[kacrtsku/rnK=zunD=mublig+\jen_[z ausTf+\j+ainufin\,ai=acr kuwik[bhpdsen_lnZ|cpH[kpnuwunMr=pkG+j+ lilnB|p+timh.
Kunci Jawaban
Semester Gasal kelas XI
Basa Jawa
PG.
1.
6. D
11.
16.
21.
26. B
2.
7.
12. B
17.
22. C
27. D
3.
8.
13. C
18.
23.
28. D
4.
9.
14.
19.
24.
29. E
5.
10.
15.
20.
25. D
30. E

        Wangsulan : 
Munggah kaji
Pak Ghazali lagi wae munggah kaji karo garwane yaiku bu fatimah. Rawuhe ngasta banyu zam-zam. tangga teparone padha diparingi sithik-sithik, Semana uga kulawargaku. Sawise kuwi kulawargane pak ghazali nganakake acara tasakuran kang ngundhang mubaligh jenenge ustadz zainudin. Ing acara kuwi kabeh padha seneng lan ngucapake panuwun marang  pak ghazali lan bu Fatimah.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal Bahasa Jawa semester gasal 2015/2016"

Back To Top