Materi Bahasa Jawa SD Kelas 1/2 (Pelajaran 2)


Standar Kopetensi
1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan sederhana (dongeng) dalam ragam bahasa tertentu.
2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan unggah-ungguh.
3. Mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar serta memahami isi teks.
4.  Mampu menulis kalimat sederhana dengan huruf lepas, sambung, dan dikte.

Kopetensi Dasar
1.2 Mendengar dongeng binatang.
2.2 Menyampaikan rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu atau kegiatan dengan menggunakan ragam bahasa tertentu.
3.2 Menyanyikan tembang dolanan.
4.2  Menulis kalimat yang didektekan.


A.  Nyemak
Ngrungokake dongeng kewan
Semaken anggone gurumu macakake crita dongeng ing ngisor iki!

Dongenge Semut karo Dara

 Gb. saking : http://dongengceritarakyat.com/cerita-dongeng-hewan-singkat-dunia/

Nalika ana angin semut kontal kabur tiba ing tlaga.
Glageban ana ing satengahe tlaga.
Dara kang lagi mlangkring wit sadhuwure tlaga
weruh lan krungu pambengoke semut.
Dara nibakake godhong ing sacedhake semut kena kanggo mrau.

Semut munggah sadhuwure godhong kagawa dening angin.
Godhonge tekan pinggiring tlaga.
Semut nuli bisa mentas.

Ganti dina meh wae dara bisa mati.
Ana grema (wong nembak) arep mbedhil si dara.
Semut sing maune ditulungi,
weruh golek akal arep males kabecikane dara.

Gegancangan nyedhaki si grema
nemplek lan nyakot sikile pas arep ngunekake bedhile.
Marga kaget krasa lara dicokot semut,
bedhil obah mimise mleset ora sida ngenani dara.
Krasa ana playune mimis dara mabur bisa keslametan.
Semono uga semut terus anjlog mlayu ora kepithes.

(Kapethik saking Trampil Basa Jawa 1)

Tugas Mandiri
Coba wacanen wacan ing ngisor iki lan wangsulana ceceg-cecege kanthi lisan! 

Dara lagi(1) ... wit ing sadhuwure  tlaga. Weruh lan krungu (2) ... semut. Dara nibakake (3) ... ing sacedhake semut kena kanggo (4) .... semut banjur (5) ... sadhuwure (6) .... kagawa dening angin, godhonge tekan(7) ... tlaga semut nuli bisa (8) ....

Wangsulan:  
1. mlangkring      2. pambengoke    3. godhong         4. mrau                       
5. munggah         6. godhong          7. pinggiring        8. mentas


Tugas Kelompok
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar dongeng ing dhuwur! Garapen karo kancamu sabangku!

1.   Sapa sing arep nyilakani dara?  
      Wangsulan:  .....
      grema

2.   Kepriye carane dara nulungi semut?    
      Wangsulan:  .....
       nibakake godhong ing sacedhake semut kena kanggo mrau.

3.   Sapa sing kecemplung tlaga?
      Wangsulan:  .....
      semut

4.   Kepriye carane semut nulungi dara?    
      Wangsulan:  
      nyakot sikile grema pas arep ngunekake bedhile.

5.   Apa irah-irahan/judhule dongeng ing dhuwur?   
      Wangsulan:  
      Dongenge Semut karo Dara


B.  Micara 
Ngandharake Rasa Seneng lan Ora Seneng
Wacanen kanthi premati!

Gb. saking : http://redaksijurnalpendidikan.blogspot.co.id/2010/03/sd-negeri-manggis-tulis-mulai-merintis.html
Toni karo Tono badminton.  
Amarga seneng lan ndadekne sehat.
Gb. saking : http://ibudanmama.com/pola-asuh/3-5-tahun/5-tips-mengajari-si-kecil-membuang-sampah-pada-tempatnya/
Riko ora seneng ngguwang uwuh ana ing kali.
Amarga nyebabake banjir lan nyamuk.


Gb. saking : http://pustakadigitalindonesia.blogspot.co.id/2015/06/segala-hal-tentang-petasan-mercon.html
Margono ora seneng dolanan mercon.
Amarga mbebayani kanggo awake.
Gb. saking : http://www.solopos.com/2012/09/21/membaca-komik-kartun-jokowi-331007
Wati seneng maca buku komik.
Amarga nambah seneng ati.


Tugas mandiri
Gawea ukara kasenengan miturut gambar ing ngisor iki banjur wacanen!
                                   
Ukara
Gambar
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Gb. Saking : https://pixabay.com/en/bicycle-kid-learning-ride-cyclist-923993/
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Gb. Saking : https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&q=anak+main+mobil+mobilan
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Gb. Saking : https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&q=anak+nyanyi+macapat
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Gb. Saking : http://pondokibu.com/cerdas-memilihkan-lingkungan-yang-tepat-untuk-anak.html
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Gb. Saking : https://arumsekartaji.wordpress.com/2013/01/29/membersihkan-lingkungan-paska-banjir/


Tugas Kelompok
Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung seneng lan ora seneng! Garapen karo kanca sabangkumu!

1.   Sari ................... ngombe es.
      Ngombe es marai pilek.
      Wangsulan : ora seneng

2.   Mas Angga ................... maca.
      Maca ndadekake pinter.
      Wangsulan :  seneng

3.   Mbak Nur ................... kembang menur.
      Kembang menur ambune wengur.
      Wangsulan : ora seneng

4.   Marni ................... mangan pelem manalagi.
      Pelem manalagi rasane legi.
      Wangsulan : seneng

5.   Andika ................... ngombe banyu putih.
      Banyu putih ndadekake awak sehat.
      Wangsulan : seneng


C.    Maca 
Tembang Dolanan
Wong Jawa iku pancen pinter gawe tembang. Ana tembang macapat kang cacahe ana 11, uga ana tembang dolanan. Jenenge tembang dolanan, mesthi wae dianggo nalika bocah-bocah padha dolanan. Tuladhane tembang dolanan yaiku Gajah-gajah, Cublak-cublak Suweng, Jamuran, Jaranan lan isih akeh liyane.

Wacanen tembang dolanan ing ngisor iki kanthi premati!
Cublak-Cublak Suweng
Gb. Saking : https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FI_HV-
 
Cublak-Cublak Suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empong lera lere
Sapa ngguyu ndhelekake
Sir…sir…sirpong dhele gosong
Sir…sir…sripong dhele gosong

Tugas Mandiri
Tembang “Cublak Cublak Suweng” ing dhuwur tembangna kanthi bener! Menawa durung bisa, nyuwuna pirsa marang gurumu!  

Tugas Kelompok      
Ayo padha dibuktekake yen kowe wis padha apal! tanpa ngingeti wacan ing dhuwur, ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana kanthi baner!
Cublak-Cublak ...
Suwenge ting ...
Mambu   ...   gudel
Pak ...  lera lere 
Sapa ngguyu ...
Sir…sir…sirpong dhele ...
Sir…sir…sripong ... gosong

D.    Nulis 
Nulis ukara
Nulis ukara (kalimat) iku ora angel anggere kowe gelem latihan. Ukara iku minangka rerencening tembung. Tembung ing basa Indonesia diarani “kata”. Supaya kowe cepet pinter anggone nulis ukara mula, kudu kerep latihan ana ngomah. 

Rungokna parentahe gurumu ing ngisor iki! Tulisen parentahe gurumu banjur tindakna!
Guru micara tembung-tembung ing ngisor iki!
 

No.
Gambar
Prentah
1.


Gb. Saking : https://family.fimela.com/anak/kuat-sehat/anak-harus-bisa-makan-sendiri-mengapa-131104y-page2.html
Mangana


2.


Gb. Saking : http://nakita.grid.id/Balita/Cara-Hentikan-Jalan-Jinjit-Pada-Anak
Jinjita


3.
Gb. Saking : https://usaihujan.wordpress.com/2012/10/11/
Sedhakepa


4.

Gb. Saking : http://psikologan.blogspot.co.id/2015/08/5-cara-memotivasi-anak-agar-suka-menulis.html
Nulisa


5.

Gb. Saking : http://health.liputan6.com/read/2401193/waspadai-bila-anak-duduk-dengan-posisi-w
LungguhaTugas mandiri
Ayo padha latihan nulis ukara! Coba tulisen kagiyatanmu saka esuk tekan mangkat sekolah, banjur wacanen ing ngarep kelas !
papan kanggo nggarap    :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tugas kelompok
Gawea ukara adhedhasar tembung tembung ing ngisor iki! Garapen Kanthi semangat!
No.
Tembung
Ukara
1.
Pitik
.......................................................................................
.......................................................................................
2.
Kucing
.......................................................................................
.......................................................................................
3.
Piknik
.......................................................................................
.......................................................................................
4.
Seneng
.......................................................................................
.......................................................................................
5.
Rambut
.......................................................................................
.......................................................................................
6.
Macan
.......................................................................................
.......................................................................................
7.
Tangan
.......................................................................................
.......................................................................................
8.
Lambe
.......................................................................................
.......................................................................................
9.
Maca
.......................................................................................
.......................................................................................
10.
Turu
.......................................................................................
.......................................................................................
Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Materi Bahasa Jawa SD Kelas 1/2 (Pelajaran 2)"

Back To Top